Primary Menu
Secondary Menu

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI
(Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc)

Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục
Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 11/2008.

–o0o–

Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trong các đệ tử của Phật. Với tâm Từ Bi nghĩ về thiên hạ, vãng tới nơi Phật ở, quỳ xuống xoa tay hỏi rằng : Phật thường nói: Sau khi Phật ra đi, sắp tới có Di Lặc . Xin muốn nghe điều đó từ Phật.

Thế Tôn nói rằng: Tới thời Phật Di Lặc ra đời. Ở Diêm Phù Lợi đất núi cây cỏ đều bị cháy trụi. Đất ở Diêm Phù Lợi ngày nay dài rộng khoảng 300.000 km. Thời Di Lặc ra đời, đất của Diêm Phù Lợi từ Đông sang Tây dài khoảng 200.000 km, từ Bắc xuống Nam rộng khoảng 170.000 km. Trên đất đều đang sinh 5 loại dưa. Trong 4 biển không có núi đồi hang suối. Đất bằng như đá mài. Cây đều to dài.

Nhân dân thời đó, người tham lam dâm dục thù hận ngu si ít. Nhân dân đa phần sống trong làng ấp, cùng nhau nghe được tiếng gà gáy. Nhân dân đều thọ 84.000 tuổi. Phụ nữ 500 tuổi mới xuất giá. Nhân dân không ốm đau. Hầu hết Thiên hạ có ba loại bệnh: một là cầu được ước thấy, hai là đói khát, ba là trẻ già, Nhân dân mặt mắt đều có màu hoa đào, nhân dân đều kính trọng nhau.

Có thành tên là Kê Đầu Mạt. Có một Quốc vương cai quản thành Kê Đầu Mạt . Bốn phía thành rộng trên 240 km, Thành đắp bằng đất, lại dùng tấm gỗ ốp lên. Lại dùng vàng bạc lưu ly thuỷ tinh trân bảo đính lên thành. Bốn phía mỗi bề có 12 cửa, cửa đều làm bằng thép được chạm khắc. Lại dùng vàng bạc lưu ly thuỷ tinh trân bảo dát lên. Tên Quốc vương là Tăng La. Bốn biển đều thuộc Tăng La, khi đi là có thể bay tới nơi cần đến. Nhân dân Quỷ Thần đều khâm phục thành.

Có 4 báu vật: Một là vàng được con Rồng coi giữ Tên của Rồng Nghê Duyện Phong, chúa bảo vệ vàng . Nơi ở của rồng là núi đất có tên là Kiền Đà. Hai là Bạc, trong nước đó lại có một con Rồng coi giữ tên là Phan đầu. Ba là châu Minh nguyệt được sinh ở trong đất tên là Tu Tiệm, Rồng coi giữ trân châu tên là Tân Kiệt. Bốn là Lưu ly được sinh trong thành tên là Phiếm La Na Di.

Có một Bà La Môn tên là Tu Phàm đang được làm Cha của Di Lặc . Mẹ của Di Lặc tên là Ma Ha Việt Đề. Di Lặc đang làm con, dòng họ của Di Lặc đang là Bà La Môn . Thân có 32 tướng, 80 diện mạo tốt, thân cao 53m. Di Lặc sinh trong thành đất, mắt nhìn rõ trong vòng 5.000 km, ánh quang trên đầu chiếu tới 2.000km. Lúc Di Lặc được làm Phật ngồi ở dưới cây Long Hoa . Cây cao 20km, rộng cũng khoảng 20km. Khi Di Lặc thành Phật có 84.000 Bà La Môn , đều vãng tới nơi Thầy Di Lặc, Liền rời gia đình làm Sa Môn . Di Lặc tới ngồi dưới cây, Nhờ ánh Sao xuất hiện ngày mồng 8 tháng tư được thành Đạo Phật.

Quốc Vương Tăng La nghe tin Di Lặc thành Phật, Liền cùng với 84 Vương gia, đều cùng bỏ Vương vị, phó thác nước cho Thái tử, cùng nhau tới nơi Phật Di Lặc ở. Đều cắt bỏ râu tóc làm Sa Môn . Lại có 1.800 Bà La Môn , cùng nhau tới nơi Di Lặc ở làm Sa Môn. Cha mẹ của Di Lặc cũng ở trong số đó. Lại cũng có 1.840 người là Thánh Bà La Môn , đều cùng tới nơi Phật Di Lặc ở làm Sa Môn .

Nước có đại hào Hiền giả tên là Tu Đàn, mọi người gọi là Tu Đạt. Lại cũng kêu gọi nhân dân đem vàng dâng Phật Di Lặc và các Sa Môn , tên là Thanh Nhật Bố Phương Viễn. Tu Đạt lại cùng với 14.000 người Hiền thiện cùng tới nơi Phật Di Lặc ở làm Sa Môn .

Lại có hai anh em, anh là Cổ Đạt, em là Phù Lan. Anh em đều nói: Chúng ta sao có thể trụ chắc ở Thế gian này, cần tới nơi Phật ở xin làm Sa Môn thôi.! Anh em đều nói : Tôi tới ngay nơi Phật ở làm Sa Môn .

Lại có 84.000 cô gái, đều mặc áo đẹp đính châu trắng vàng bạc chuỗi ngọc, cùng tới nơi Phật Di Lặc ở, đều tháo bỏ trân bảo chất trên đất. Bạch Phật rằng: Chúng con muốn dâng lên Phật và các Sa Môn . Con muốn đi theo Phật làm nữ Tì kheo . Phật liền giúp họ thành nữ Tì kheo .

Di Lặc Phật ngồi, vì các nam Tì kheo Tăng, nữ Tì kheo thuyết Pháp như thời Thích Ca Mâu Ni Phật . Người tụng Kinh, người tâm Từ, người bố Thí, người không thù hận, người xây Chùa Tháp, người bảo vệ linh cốt Phật trong tháp, người đốt hương, người đốt đèn, người treo tăng cái, người rắc hoa, người đọc Kinh. Những nữ Tì kheo đó đều là người ở thời Thích Ca Mâu Ni Phật . Người giữ Giới, người thành tâm ngày nay tới hội. Các Tì kheo ở khắp nơi được nghe thuyết Kinh, đều ngồi dưới cây Long Hoa được thành Đạo.

Di Lặc Phật khi thuyết Kinh này trong lần đầu khai hội có 96 triệu người đều được đạo quả A La Hán .

Khi thuyết Kinh này trong lần thứ hai có 94 triệu Tì kheo đều được quả A La Hán .

Khi thuyết Kinh lần thứ ba có 92 triệu Sa Môn đều được quả A La Hán .

Nhìn lên cõi Trời các người Trời đều cầm hoa rắc lên thân Di Lặc .

Phật Di Lặc đang cùng với các A La Hán đi tới nơi ở của Vua cai quản thành Kê Đầu Mạt. Trong nội cung Vua đều dâng đồ ăn uống, ban đêm ánh sáng trong thành như ban ngày. Di Lặc ngồi ở trong cung thuyết Kinh rằng: Thiện không thể không làm, Đạo không thể không học, Kinh không thể không đọc. Phật thuyết Kinh xong, các Tì kheo Vua và bách Quan đều đang tin tưởng thừa hành Kinh Giới Phật, đều được độ thoát.

Phật thuyết Phật Di Lặc như thế nhưng lùi về sau 600.000 năm nữa mới hạ sinh thành Phật, 60 triệu năm sau mới kết thúc.

Phật thuyết Kinh Tới thời Di LặcAdd Comment