Primary Menu
Secondary Menu

QUAN ÂM BỒ TÁT SÁM HỐI CHÚ

Quan Âm Bồ Tát Sám Hối Chú :

Phải đứng trước Tượng Quán Thế Âm, Trang nghiêm tề chỉnh, thành tâm sám hối các tội do :

Ba nghiệp, Sáu căn đã tạo ra từ vô lượng kiếp về trước, hiện tại…

Rồi niệm :

Na Mồ Hát Ra,

Đa Na Đa Ra,

Da Dạ Na,

Ma A Rị Da,

Bá Lô Chỉ Đê,

Thước Bá Ra Dạ Bồ Đề,

Ta Đa Bà Dạ,

Ma Ha Ta Đa Bà Dạ,

Ma Ha Ca Rô Nễ Ca Dạ,

Đa Điệt Tha,

Đổ Rô Đổ Rô A,

Tây Ma Tây Ma Tây Ma Ha,

Ma Lỵ Ni Đổ Ba,

Ma Lỵ Ni Đổ Tỳ Đổ Tỳ,

Na Mồ Na Ma,

Ta Bà Ha

(niệm 3 biến).

(Sưu tầm bởi Thanh Tịnh Lưu Ly – theo tác giả thì thần chú trên được trích từ

PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH
Đại Tạng kinh Mật chú LT.S41/89.
HT.Thích Huyền Tôn)Add Comment