[T1466] Ưu Ba Ly Vấn Phật Kinh (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:11:08 2018
============================================================

No. 1466
No. 1466

優波離問佛經
ưu ba ly vấn Phật Kinh

宋元嘉年求那跋摩譯
tống nguyên gia niên cầu na bạt ma dịch

彼時佛世尊遊舍衛祇樹給孤獨園。於是賢者優波離往世尊所,稽首畢一面坐。一面坐已,白世尊言:「唯世尊!比丘成就幾事,盡命非不依止?」
bỉ thời Phật Thế tôn du Xá-vệ Kì-Thọ Cấp-Cô-Độc viên 。ư thị hiền giả ưu ba ly vãng Thế Tôn sở ,khể thủ tất nhất diện tọa 。nhất diện tọa dĩ ,bạch Thế Tôn ngôn :「duy Thế Tôn !Tỳ-kheo thành tựu kỷ sự ,tận mạng phi bất y chỉ ?」

「優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。何謂五?不知布薩、不知布薩劍暮、不知戒、不知說戒、減五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。何謂五?知布薩、知布薩劍暮、知戒、知說戒、五歲過五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。
「ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。hà vị ngũ ?bất tri bố tát 、bất tri bố tát kiếm mộ 、bất tri giới 、bất tri thuyết giới 、giảm ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。hà vị ngũ ?tri bố tát 、tri bố tát kiếm mộ 、tri giới 、tri thuyết giới 、ngũ tuế quá/qua ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。

「復次優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。何謂五?不知倩歲、不知倩歲劍暮、不知戒、不知說戒、減五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。何謂五?知倩歲、知倩歲劍暮、知戒、知說戒、五歲過五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。
「phục thứ ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。hà vị ngũ ?bất tri thiến tuế 、bất tri thiến tuế kiếm mộ 、bất tri giới 、bất tri thuyết giới 、giảm ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。hà vị ngũ ?tri thiến tuế 、tri thiến tuế kiếm mộ 、tri giới 、tri thuyết giới 、ngũ tuế quá/qua ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。

「復次優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。何謂五?不知犯非犯、不知犯輕重、不知犯有殘無殘、不知犯惡非惡、減五歲。此,優波離,我比丘成就五事,盡命非不依止。優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。何謂五?知犯非犯、知犯輕重、知犯有殘無殘、知犯惡非惡、五歲過五歲。此,優波離,我比丘成就五事,盡命不依止。
「phục thứ ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。hà vị ngũ ?bất tri phạm phi phạm 、bất tri phạm khinh trọng 、bất tri phạm hữu tàn vô tàn 、bất tri phạm ác phi ác 、giảm ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly ,ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。hà vị ngũ ?tri phạm phi phạm 、tri phạm khinh trọng 、tri phạm hữu tàn vô tàn 、tri phạm ác phi ác 、ngũ tuế quá/qua ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly ,ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。

「優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。何謂五?不知一制、不知二制、不知偏制、不知一切制、減五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命非不依止。優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。何謂五?知一制、知二制、知偏制、知一切制、五歲過五歲。此,優波離!我比丘成就五事,盡命不依止。
「ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。hà vị ngũ ?bất tri nhất chế 、bất tri nhị chế 、bất tri Thiên chế 、bất tri nhất thiết chế 、giảm ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。hà vị ngũ ?tri nhất chế 、tri nhị chế 、tri Thiên chế 、tri nhất thiết chế 、ngũ tuế quá/qua ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu ngũ sự ,tận mạng bất y chỉ 。

「優波離!我比丘成就六事,盡命非不依止。何謂六,不知犯非犯、不知犯輕重、不知犯有殘無殘、不知惡非惡、不廣利二部戒分別分部決定順經、減五歲。此,優波離!我比丘成就六事,盡命非不依止。優波離,我比丘成就六事,盡命不依止。何謂六?知犯非犯、知犯輕重、知犯有殘無殘、知犯惡非惡、廣利二部戒分別分部決定順經、五歲過五歲。此,優波離,我比丘成就六事,盡命不依止。」
「ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu lục sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。hà vị lục ,bất tri phạm phi phạm 、bất tri phạm khinh trọng 、bất tri phạm hữu tàn vô tàn 、bất tri ác phi ác 、bất quảng lợi nhị bộ giới phân biệt phần bộ quyết định thuận Kinh 、giảm ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly !ngã Tỳ-kheo thành tựu lục sự ,tận mạng phi bất y chỉ 。ưu ba ly ,ngã Tỳ-kheo thành tựu lục sự ,tận mạng bất y chỉ 。hà vị lục ?tri phạm phi phạm 、tri phạm khinh trọng 、tri phạm hữu tàn vô tàn 、tri phạm ác phi ác 、quảng lợi nhị bộ giới phân biệt phần bộ quyết định thuận Kinh 、ngũ tuế quá/qua ngũ tuế 。thử ,ưu ba ly ,ngã Tỳ-kheo thành tựu lục sự ,tận mạng bất y chỉ 。」

四棄捐法。
tứ khí quyên Pháp 。

維耶離,迦蘭陀子須提難故,一制(次復二制)婬,犯三事:婬未食身,波羅夷;婬大食身,土羅遮;口掁男根入不掁觸,突吉羅。不犯者,不知、不聽、狂、心亂、病、先作。
duy da ly ,Ca-lan-đà tử tu Đề nạn/nan cố ,nhất chế (thứ phục nhị chế )dâm ,phạm tam sự :dâm vị thực/tự thân ,ba-la-di ;dâm Đại thực/tự thân ,thổ la già ;khẩu trành nam căn nhập bất trành xúc ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất tri 、bất thính 、cuồng 、tâm loạn 、bệnh 、tiên tác 。

復次制,羅閱祇,瓦師子達貳迦故,一制(次復一制)不與取,犯三事:不與偷、數取五錢、五錢餘直,波羅夷;不與偷,數取一錢餘、減五錢直,土羅遮(土羅遮重罪也);不與偷,數取一錢、減一錢直,突吉羅(突吉羅者惡作)。不犯者,己想、同意有、暫用、餓鬼所有、畜生所有、糞掃想、狂、先作。
phục thứ chế ,La duyệt kì ,ngõa sư tử đạt nhị Ca cố ,nhất chế (thứ phục nhất chế )bất dữ thủ ,phạm tam sự :bất dữ thâu 、số thủ ngũ tiễn 、ngũ tiễn dư trực ,ba-la-di ;bất dữ thâu ,số thủ nhất tiễn dư 、giảm ngũ tiễn trực ,thổ la già (thổ la già trọng tội dã );bất dữ thâu ,số thủ nhất tiễn 、giảm nhất tiễn trực ,đột cát la (đột cát la giả ác tác )。bất phạm giả ,kỷ tưởng 、đồng ý hữu 、tạm dụng 、ngạ quỷ sở hữu 、súc sanh sở hữu 、phẩn tảo tưởng 、cuồng 、tiên tác 。

故斷人類命,犯三事:為人當墮死掘坑者,突吉羅;墮生苦痛,土羅遮;死者,波羅夷。不犯者,不故、不知、不欲殺、狂、先作。
cố đoạn nhân loại mạng ,phạm tam sự :vi nhân đương đọa tử quật khanh giả ,đột cát la ;đọa sanh khổ thống ,thổ la già ;tử giả ,ba-la-di 。bất phạm giả ,bất cố 、bất tri 、bất dục sát 、cuồng 、tiên tác 。

不真實稱過人法,犯三事:欲著故不真實稱過人法,波羅夷;說彼精舍住比丘阿羅漢,解者土羅遮、不解者突吉羅。不犯者,增上慢、不欲稱說、狂、先作。(四事竟)
bất chân thật xưng quá/qua nhân pháp ,phạm tam sự :dục trước/trứ cố bất chân thật xưng quá/qua nhân pháp ,ba-la-di ;thuyết bỉ Tịnh Xá trụ/trú Tỳ-kheo A-la-hán ,giải giả thổ la già 、bất giải giả đột cát la 。bất phạm giả ,tăng thượng mạn 、bất dục xưng thuyết 、cuồng 、tiên tác 。(tứ sự cánh )

十三事。
thập tam sự 。

弄失精,犯三事:故弄失,僧伽婆尸沙;故弄不失,土羅遮;方便,突吉羅。不犯者,夢中、若不欲、狂、先作。
lộng thất tinh ,phạm tam sự :cố lộng thất ,tăng già bà thi sa ;cố lộng bất thất ,thổ la già ;phương tiện ,đột cát la 。bất phạm giả ,mộng trung 、nhược/nhã bất dục 、cuồng 、tiên tác 。

女人身相近,犯三事:身摩身,僧伽婆尸沙;身摩身衣,土羅遮;身衣摩身衣,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、不聽、狂、先作。
nữ nhân thân tướng cận ,phạm tam sự :thân ma thân ,tăng già bà thi sa ;thân ma thân y ,thổ la già ;thân y ma thân y ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bất thính 、cuồng 、tiên tác 。

與母人惡口語,犯三事:極稱說、呰毀大小便道,僧伽婆尸沙;除二道已,極稱說、呰毀下雙膝上,土羅遮;極稱說、呰毀身衣,突吉羅。不犯者,為義、為法、為解、狂、先作。
dữ mẫu nhân ác khẩu ngữ ,phạm tam sự :cực xưng thuyết 、呰hủy Đại tiểu tiện đạo ,tăng già bà thi sa ;trừ nhị đạo dĩ ,cực xưng thuyết 、呰hủy hạ song tất thượng ,thổ la già ;cực xưng thuyết 、呰hủy thân y ,đột cát la 。bất phạm giả ,vi nghĩa 、vi Pháp 、vi giải 、cuồng 、tiên tác 。

自歎供養,犯三事,向母人自歎供養,僧伽婆尸沙;向不成男自歎供養,土羅遮;向畜生自歎供養,突吉羅。不犯者,說衣食床座、病緣藥具供給、狂、先作。
tự thán cúng dường ,phạm tam sự ,hướng mẫu nhân tự thán cúng dường ,tăng già bà thi sa ;hướng bất thành nam tự thán cúng dường ,thổ la già ;hướng súc sanh tự thán cúng dường ,đột cát la 。bất phạm giả ,thuyết y thực sàng tọa 、bệnh duyên dược cụ cung cấp 、cuồng 、tiên tác 。

使行,犯三事:受思說,僧伽婆尸沙;受思不說,土羅遮;受而不思不說,突吉羅。不犯者,為僧、為福、為病行、狂、先作。
sử hạnh/hành/hàng ,phạm tam sự :thọ/thụ tư thuyết ,tăng già bà thi sa ;thọ/thụ tư bất thuyết ,thổ la già ;thọ/thụ nhi bất tư bất thuyết ,đột cát la 。bất phạm giả ,vi tăng 、vi phước 、vi bệnh hạnh/hành/hàng 、cuồng 、tiên tác 。

自作屋,犯三事:方便作,突吉羅;一摶泥未至,土羅遮;彼泥至,僧伽婆尸沙。不犯者,窟屋、草菴屋、為他除住屋一切不犯、狂、先作。
tự tác ốc ,phạm tam sự :phương tiện tác ,đột cát la ;nhất đoàn nê vị chí ,thổ la già ;bỉ nê chí ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,quật ốc 、thảo am ốc 、vi tha trừ trụ/trú ốc nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

作大舍,犯三事:方便作,突吉羅;一塼泥未至,土羅遮;彼泥至,僧伽婆尸沙。不犯者,窟屋、草菴屋、為他除住屋一切不犯、狂、先作。
tác Đại xá ,phạm tam sự :phương tiện tác ,đột cát la ;nhất chuyên nê vị chí ,thổ la già ;bỉ nê chí ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,quật ốc 、thảo am ốc 、vi tha trừ trụ/trú ốc nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

無根波羅夷法軀棄,犯三事:不問作欲殯說者,僧伽婆尸沙,突吉羅;問作欲罵說者,犯於形相事。不犯者,淨見淨、狂、先作。
vô căn ba-la-di Pháp khu khí ,phạm tam sự :bất vấn tác dục tấn thuyết giả ,tăng già bà thi sa ,đột cát la ;vấn tác dục mạ thuyết giả ,phạm ư hình tướng sự 。bất phạm giả ,tịnh kiến tịnh 、cuồng 、tiên tác 。

比丘有少毫片異事受波羅夷驅棄,犯三事:不問作欲殯說者,僧伽婆尸沙、突吉羅;問作欲罵說者,犯於形相事。不犯者,如想語、教語、狂、先作。
Tỳ-kheo hữu thiểu hào phiến dị sự thọ/thụ ba-la-di khu khí ,phạm tam sự :bất vấn tác dục tấn thuyết giả ,tăng già bà thi sa 、đột cát la ;vấn tác dục mạ thuyết giả ,phạm ư hình tướng sự 。bất phạm giả ,như tưởng ngữ 、giáo ngữ 、cuồng 、tiên tác 。

破僧比丘至三諫不捨,犯三事:白者,突吉羅;再語,土羅遮;語竟,僧伽婆尸沙。不犯者,不諫而捨、狂、先作。
phá tăng Tỳ-kheo chí tam gián bất xả ,phạm tam sự :bạch giả ,đột cát la ;tái ngữ ,thổ la già ;ngữ cánh ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,bất gián nhi xả 、cuồng 、tiên tác 。

助破比丘至三諫不捨,犯三事:白者,突吉羅;再語,土羅遮;語竟,僧伽婆尸沙。不犯者,不諫而捨、狂、先作。
trợ phá Tỳ-kheo chí tam gián bất xả ,phạm tam sự :bạch giả ,đột cát la ;tái ngữ ,thổ la già ;ngữ cánh ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,bất gián nhi xả 、cuồng 、tiên tác 。

辱族比丘至三諫不捨,犯三事:白者,突吉羅;再語,土羅遮;語竟,僧伽婆尸沙。不犯者,不諫而捨、狂、先作。
nhục tộc Tỳ-kheo chí tam gián bất xả ,phạm tam sự :bạch giả ,đột cát la ;tái ngữ ,thổ la già ;ngữ cánh ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,bất gián nhi xả 、cuồng 、tiên tác 。

戾語比丘至三諫不捨,犯三事:白者,突吉羅;再語,土羅遮;語竟,僧伽婆尸沙。不犯者,不諫而捨、狂、先作。(十三事竟)
lệ ngữ Tỳ-kheo chí tam gián bất xả ,phạm tam sự :bạch giả ,đột cát la ;tái ngữ ,thổ la già ;ngữ cánh ,tăng già bà thi sa 。bất phạm giả ,bất gián nhi xả 、cuồng 、tiên tác 。(thập tam sự cánh )

三十事。
tam thập sự 。

餘衣過十日,犯一事捨墮。不犯者,滿十日受、若施送與、失壞燒奪、同意取、狂、先作。
dư y quá/qua thập nhật ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,mãn thập nhật thọ/thụ 、nhược/nhã thí tống dữ 、thất hoại thiêu đoạt 、đồng ý thủ 、cuồng 、tiên tác 。

一夜離衣宿,犯一事捨墮。不犯者,若向曉捨、送與、失壞燒奪、同意取、比丘要、狂、先作。
nhất dạ ly y tú ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,nhược/nhã hướng hiểu xả 、tống dữ 、thất hoại thiêu đoạt 、đồng ý thủ 、Tỳ-kheo yếu 、cuồng 、tiên tác 。

取非時衣過月,犯一事捨墮。不犯者,滿一月受、若施送與、狂、先作。
thủ phi thời y quá/qua nguyệt ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,mãn nhất nguyệt thọ/thụ 、nhược/nhã thí tống dữ 、cuồng 、tiên tác 。

取非親里尼衣,犯二事:方便取突吉羅,取已捨墮。不犯者,親里貿易、少易多、多易少、比丘同意取暫取、除衣餘物取、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
thủ phi thân lý ni y ,phạm nhị sự :phương tiện thủ đột cát la ,thủ dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý mậu dịch 、thiểu dịch đa 、đa dịch thiểu 、Tỳ-kheo đồng ý thủ tạm thủ 、trừ y dư vật thủ 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

非親里尼浣故衣,犯二事:方便浣突吉羅,浣已捨墮。不犯者,親里浣親里、非親弟子不語而浣、未著而浣、除衣餘具浣、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
phi thân lý ni hoán cố y ,phạm nhị sự :phương tiện hoán đột cát la ,hoán dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý hoán thân lý 、phi thân đệ-tử bất ngữ nhi hoán 、vị trước/trứ nhi hoán 、trừ y dư cụ hoán 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

非親里居士婦求衣,犯二事:方便求突吉羅,求已捨墮。不犯者,時、故親里、若請、為他、自物、狂、先作。
phi thân lý Cư-sĩ phụ cầu y ,phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thời 、cố thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

過足求衣,犯二事:方便求突吉羅,求已捨墮。不犯者,餘殘、不為奪作與、不為失作與、親里、若請、為他、自物、狂、先作。
quá/qua túc cầu y ,phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,dư tàn 、bất vi đoạt tác dữ 、bất vi thất tác dữ 、thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

非親里居士居士婦,本不請,為衣往自親,犯二事:方便自親突吉羅,自親已捨墮。不犯者,親里、若請、為他、自物、欲好作教不好作、狂、先作。
phi thân lý Cư-sĩ Cư-sĩ phụ ,bổn bất thỉnh ,vi y vãng tự thân ,phạm nhị sự :phương tiện tự thân đột cát la ,tự thân dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、dục hảo tác giáo bất hảo tác 、cuồng 、tiên tác 。

二非親里居士,本不請,為衣往往自親,犯二事:方便自親突吉羅,自親已捨墮。不犯者,親里、若請、為他、自物、欲好作教不好作、狂、先作。
nhị phi thân lý Cư-sĩ ,bổn bất thỉnh ,vi y vãng vãng tự thân ,phạm nhị sự :phương tiện tự thân đột cát la ,tự thân dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、dục hảo tác giáo bất hảo tác 、cuồng 、tiên tác 。

過三返語、過六返住成衣與,犯二事:方便成與突吉羅,成與已捨墮。不犯者,三返語六返住、減三返語減六返住、不語而與、主語與、狂、先作。
quá/qua tam phản ngữ 、quá/qua lục phản trụ/trú thành y dữ ,phạm nhị sự :phương tiện thành dữ đột cát la ,thành dữ dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,tam phản ngữ lục phản trụ/trú 、giảm tam phản ngữ giảm lục phản trụ/trú 、bất ngữ nhi dữ 、chủ ngữ dữ 、cuồng 、tiên tác 。

繡所雜作臥敷,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,作帳覆地、拘執褥枕、狂、先作。
tú sở tạp tác ngọa phu ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,tác trướng phước địa 、câu chấp nhục chẩm 、cuồng 、tiên tác 。

純黑羊毛作臥敷,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,作帳覆地、拘執、狂、先作。
thuần hắc dương mao tác ngọa phu ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,tác trướng phước địa 、câu chấp 、cuồng 、tiên tác 。

不取等白等牻作臥具,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,取等白等牻作、取多白多牻作、取純白純牻、作帳覆地、狂、先作。
bất thủ đẳng bạch đẳng 牻tác ngọa cụ ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thủ đẳng bạch đẳng 牻tác 、thủ đa bạch đa 牻tác 、thủ thuần bạch thuần 牻、tác trướng phước địa 、cuồng 、tiên tác 。

未六年而作臥敷,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,六年作、過六年、為他作教作、他作得用、作帳覆地、拘執褥枕、比丘要、狂、先作。
vị lục niên nhi tác ngọa phu ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,lục niên tác 、quá/qua lục niên 、vi tha tác giáo tác 、tha tác đắc dụng 、tác trướng phước địa 、câu chấp nhục chẩm 、Tỳ-kheo yếu 、cuồng 、tiên tác 。

不取故臥敷緣善逝尺作新坐具臥敷,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,取故臥具緣善逝尺作、無有取少作、都無有不取作、他作得用、帳覆地、狂、先作。
bất thủ cố ngọa phu duyên Thiện-Thệ xích tác tân tọa cụ ngọa phu ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thủ cố ngọa cụ duyên Thiện-Thệ xích tác 、vô hữu thủ thiểu tác 、đô vô hữu bất thủ tác 、tha tác đắc dụng 、trướng phước địa 、cuồng 、tiên tác 。

取羊毛過三由延,犯二事:初脚過三由延突吉羅,兩脚過三由延捨墮。不犯者,三由延、減三由延、三由延還、奪更得、棄更得、教他領直、狂、先作。
thủ dương mao quá/qua tam do duyên ,phạm nhị sự :sơ cước quá/qua tam do duyên đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua tam do duyên xả đọa 。bất phạm giả ,tam do duyên 、giảm tam do duyên 、tam do duyên hoàn 、đoạt cánh đắc 、khí cánh đắc 、giáo tha lĩnh trực 、cuồng 、tiên tác 。

非親里尼浣羊毛,犯二事:方便浣突吉羅,浣已捨墮。不犯者,親里浣、非親里弟子不語而浣、未用而浣領、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
phi thân lý ni hoán dương mao ,phạm nhị sự :phương tiện hoán đột cát la ,hoán dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý hoán 、phi thân lý đệ-tử bất ngữ nhi hoán 、vị dụng nhi hoán lĩnh 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

取銀,犯二事:方便取突吉羅,取已捨墮。不犯者,或園內園邊自取教取舉、彼有者當取、狂、先作。
thủ ngân ,phạm nhị sự :phương tiện thủ đột cát la ,thủ dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,hoặc viên nội viên biên tự thủ giáo thủ cử 、bỉ hữu giả đương thủ 、cuồng 、tiên tác 。

種種賣銀行,犯二事:方便行突吉羅,行已捨墮。不犯者,非銀、非銀相似者。不犯,狂、先作。
chủng chủng mại ngân hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :phương tiện hạnh/hành/hàng đột cát la ,hạnh/hành/hàng dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,phi ngân 、phi ngân tương tự giả 。bất phạm ,cuồng 、tiên tác 。

種種販賣行,犯二事:方便行突吉羅,行已捨墮。不犯者,問價直示語作淨者、是我物我須是我須是、狂、先作。
chủng chủng phiến mại hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :phương tiện hạnh/hành/hàng đột cát la ,hạnh/hành/hàng dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,vấn giá trực thị ngữ tác tịnh giả 、thị ngã vật ngã tu thị ngã tu thị 、cuồng 、tiên tác 。

長鉢過十日,犯一事捨墮。不犯者,滿十日受、若施送與、失壞奪取、同意取、狂、先作。
trường/trưởng bát quá/qua thập nhật ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,mãn thập nhật thọ/thụ 、nhược/nhã thí tống dữ 、thất hoại đoạt thủ 、đồng ý thủ 、cuồng 、tiên tác 。

減五綴鉢更作新鉢,犯二事:方便作突吉羅,作已捨墮。不犯者,失鉢、破鉢、親里、若請、為他、自物、狂、先作。
giảm ngũ chuế bát cánh tác tân bát ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thất bát 、phá bát 、thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

自乞縷織師織衣,犯二事:方便織突吉羅,織已捨墮。不犯者,縫衣禪帶鉢囊腰帶肩帶漉水物、親里、若請、為他、自物、狂、先作。
tự khất lũ chức sư chức y ,phạm nhị sự :phương tiện chức đột cát la ,chức dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,phùng y Thiền đái bát nang yêu đái kiên đái lộc thủy vật 、thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

非親里居士本不請,為衣往織師所自親,犯二事:方便自親突吉羅,自親已捨墮。不犯者,親里、若請、為他、自物、欲好織教不好織、狂、先作。
phi thân lý Cư-sĩ bổn bất thỉnh ,vi y vãng chức sư sở tự thân ,phạm nhị sự :phương tiện tự thân đột cát la ,tự thân dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、dục hảo chức giáo bất hảo chức 、cuồng 、tiên tác 。

自與比丘衣,瞋不可意奪者,犯二事:方便奪突吉羅,奪已捨墮。不犯者,彼與、同意取、狂、先作。
tự dữ Tỳ-kheo y ,sân bất khả ý đoạt giả ,phạm nhị sự :phương tiện đoạt đột cát la ,đoạt dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,bỉ dữ 、đồng ý thủ 、cuồng 、tiên tác 。

取本衣過衣時,犯一事捨墮。不犯者,當時受、若施送與、失壞燒奪、同意取、狂、先作。
thủ bổn y quá/qua y thời ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,đương thời thọ/thụ 、nhược/nhã thí tống dữ 、thất hoại thiêu đoạt 、đồng ý thủ 、cuồng 、tiên tác 。

三衣隨其衣舉著家內過六夜離,犯一事捨墮。不犯者,六夜離、減六夜離、六復至村內宿而去、六夜向曉捨送與、失壞燒奪、同意取、比丘要、狂、先作。
tam y tùy kỳ y cử trước/trứ gia nội quá/qua lục dạ ly ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,lục dạ ly 、giảm lục dạ ly 、lục phục chí thôn nội tú nhi khứ 、lục dạ hướng hiểu xả tống dữ 、thất hoại thiêu đoạt 、đồng ý thủ 、Tỳ-kheo yếu 、cuồng 、tiên tác 。

過春餘月求雨被衣,犯二事:方便求突吉羅,求已捨墮。不犯者,春餘月求、春餘半月持、減春餘月求、減春餘半月持、至夏捨浣舉、奪衣失衣、時著急事、狂、先作。
quá/qua xuân dư nguyệt cầu vũ bị y ,phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,xuân dư nguyệt cầu 、xuân dư bán nguyệt trì 、giảm xuân dư nguyệt cầu 、giảm xuân dư bán nguyệt trì 、chí hạ xả hoán cử 、đoạt y thất y 、thời trước/trứ cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

知物向僧自求,犯二事:方便求突吉羅,求已捨墮。不犯者,問與誰、隨君施法、用可得善利、隨君心與、狂、先作。
tri vật hướng tăng tự cầu ,phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ xả đọa 。bất phạm giả ,vấn dữ thùy 、tùy quân thí Pháp 、dụng khả đắc thiện lợi 、tùy quân tâm dữ 、cuồng 、tiên tác 。

取藥過七日,犯一事捨墮。不犯者,滿七日受送與、失壞燒奪、同意取、至成棄與、未具戒得服、狂、先作。(三十事竟)
thủ dược quá/qua thất nhật ,phạm nhất sự xả đọa 。bất phạm giả ,mãn thất nhật thọ/thụ tống dữ 、thất hoại thiêu đoạt 、đồng ý thủ 、chí thành khí dữ 、vị cụ giới đắc phục 、cuồng 、tiên tác 。(tam thập sự cánh )

九十二事。
cửu thập nhị sự 。

知而妄語,犯五事:欲著故,不真實稱過人法,波羅夷。無根波羅夷法驅棄,僧伽婆尸沙。說彼精舍住比丘阿羅漢,解者土羅遮,不解者突吉羅。知而妄語,波逸提。不犯者,本說、誤說、狂、先作。
tri nhi vọng ngữ ,phạm ngũ sự :dục trước/trứ cố ,bất chân thật xưng quá/qua nhân pháp ,ba-la-di 。vô căn ba-la-di Pháp khu khí ,tăng già bà thi sa 。thuyết bỉ Tịnh Xá trụ/trú Tỳ-kheo A-la-hán ,giải giả thổ la già ,bất giải giả đột cát la 。tri nhi vọng ngữ ,ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bổn thuyết 、ngộ thuyết 、cuồng 、tiên tác 。

形相,犯二事:形相未具足突吉羅,形相具足波逸提。不犯者,為義、為法、為解、狂、先作。
hình tướng ,phạm nhị sự :hình tướng vị cụ túc đột cát la ,hình tướng cụ túc ba-dật-đề 。bất phạm giả ,vi nghĩa 、vi Pháp 、vi giải 、cuồng 、tiên tác 。

兩舌,犯二事:具足所兩舌波逸提,未具足所兩舌突吉羅。不犯者,不欲作別離、狂、先作。
lưỡng thiệt ,phạm nhị sự :cụ túc sở lưỡng thiệt ba-dật-đề ,vị cụ túc sở lưỡng thiệt đột cát la 。bất phạm giả ,bất dục tác biệt ly 、cuồng 、tiên tác 。

知如法止更舉,犯二事:方便舉突吉羅,舉已波逸提。不犯者,非法群黨、知非劍暮作劍暮故舉、狂、先作。
tri như pháp chỉ cánh cử ,phạm nhị sự :phương tiện cử đột cát la ,cử dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,phi pháp quần đảng 、tri phi kiếm mộ tác kiếm mộ cố cử 、cuồng 、tiên tác 。

母人說法過五六語,犯二事:方便說突吉羅,句句波逸提。不犯者,有可知男、說五六語、減五六語、起更坐說、為異母人問事答事、為他說母人聽、狂、先作。
mẫu nhân thuyết Pháp quá/qua ngũ lục ngữ ,phạm nhị sự :phương tiện thuyết đột cát la ,cú cú ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hữu khả tri nam 、thuyết ngũ lục ngữ 、giảm ngũ lục ngữ 、khởi cánh tọa thuyết 、vi dị mẫu nhân vấn sự đáp sự 、vi tha thuyết mẫu nhân thính 、cuồng 、tiên tác 。

未具足說句法,犯二事:方便說突吉羅,句句波逸提。不犯者,教誦、狂、先作。
vị cụ túc thuyết cú Pháp ,phạm nhị sự :phương tiện thuyết đột cát la ,cú cú ba-dật-đề 。bất phạm giả ,giáo tụng 、cuồng 、tiên tác 。

實上人法向未具足人說,犯二事:方便向說突吉羅,向說已波逸提。不犯者,向具足實、狂、先作。
thật thượng nhân Pháp hướng vị cụ túc nhân thuyết ,phạm nhị sự :phương tiện hướng thuyết đột cát la ,hướng thuyết dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hướng cụ túc thật 、cuồng 、tiên tác 。

向未具足說比丘所犯罪,犯二事:方便向說突吉羅,說已波逸提。不犯者,向說狀、不事事、若說非狀、比丘要、狂、先作。
hướng vị cụ túc thuyết Tỳ-kheo sở phạm tội ,phạm nhị sự :phương tiện hướng thuyết đột cát la ,thuyết dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hướng thuyết trạng 、bất sự sự 、nhược/nhã thuyết phi trạng 、Tỳ-kheo yếu 、cuồng 、tiên tác 。

同僧與衣後違法,犯二事:方便違突吉羅,違已波逸提。不犯,愛恚癡畏與、破不成與、故違、狂、先作。
đồng tăng dữ y hậu vi Pháp ,phạm nhị sự :phương tiện vi đột cát la ,vi dĩ ba-dật-đề 。bất phạm ,ái khuể si úy dữ 、phá bất thành dữ 、cố vi 、cuồng 、tiên tác 。

知物向僧求與人(梵本云與私也),犯二事:方便求突吉羅,求已波逸提。不犯者,問與誰、隨君施法、用可得善利、隨君心與、狂、先作。
tri vật hướng tăng cầu dữ nhân (phạm bản vân dữ tư dã ),phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,vấn dữ thùy 、tùy quân thí Pháp 、dụng khả đắc thiện lợi 、tùy quân tâm dữ 、cuồng 、tiên tác 。

毀呰律,犯二事:方便毀呰突吉羅,毀呰已波逸提。不犯者,不欲毀呰言、誦經偈阿毘曇已然後當誦律、狂、先作。
hủy 呰luật ,phạm nhị sự :phương tiện hủy 呰đột cát la ,hủy 呰dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục hủy 呰ngôn 、tụng Kinh kệ A-tỳ-đàm dĩ nhiên hậu đương tụng luật 、cuồng 、tiên tác 。

斫鬼村,二事:方便斫突吉羅,下下波逸提。不犯者,知此與此取此、須此此語淨作、不念、不知、狂、先作。
chước quỷ thôn ,nhị sự :phương tiện chước đột cát la ,hạ hạ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tri thử dữ thử thủ thử 、tu thử thử ngữ tịnh tác 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

呵責比丘,犯二事:方便訶責突吉羅,呵責已波逸提。不犯者,姓愛恚癡、作恐怖故呵責、狂、先作。
ha trách Tỳ-kheo ,phạm nhị sự :phương tiện ha trách đột cát la ,ha trách dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tính ái khuể si 、tác khủng bố cố ha trách 、cuồng 、tiên tác 。

餘語,犯二事,事未成餘語突吉羅,事成餘語波逸提。不犯者,不知問、疾不答,打僧罵諍故、破僧競故、非法黨故、非劍暮作劍暮故不答,狂、先作。
dư ngữ ,phạm nhị sự ,sự vị thành dư ngữ đột cát la ,sự thành dư ngữ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất tri vấn 、tật bất đáp ,đả tăng mạ tránh cố 、phá tăng cạnh cố 、phi pháp đảng cố 、phi kiếm mộ tác kiếm mộ cố bất đáp ,cuồng 、tiên tác 。

僧床榻褥拘執露地布置,不舉不別去,犯二事:初脚過土突吉羅,兩脚過土波逸提。不犯者,舉去、教別去、曬去、緣礙急事、狂、先作。
tăng sàng tháp nhục câu chấp lộ địa bố trí ,bất cử bất biệt khứ ,phạm nhị sự :sơ cước quá/qua độ đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua độ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,cử khứ 、giáo biệt khứ 、sái khứ 、duyên ngại cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

僧堂舍布置宿,不舉不別去,犯二事:初脚過閾突吉羅,兩脚過波逸提。不犯者,舉去、別去、緣礙暫出、住彼白緣、礙急事、狂、先作。
tăng đường xá bố trí tú ,bất cử bất biệt khứ ,phạm nhị sự :sơ cước quá/qua quắc đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua ba-dật-đề 。bất phạm giả ,cử khứ 、biệt khứ 、duyên ngại tạm xuất 、trụ/trú bỉ bạch duyên 、ngại cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

比丘瞋不可意驅出僧房,犯二事:方便驅出突吉羅,驅出已波逸提。不犯者,無暫故驅出教驅、彼物具出教出、狂故打罵諍亂、作鬪僧故、弟子不如法故驅出教驅、彼物具出教、狂、先作。
Tỳ-kheo sân bất khả ý khu xuất tăng phòng ,phạm nhị sự :phương tiện khu xuất đột cát la ,khu xuất dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,vô tạm cố khu xuất giáo khu 、bỉ vật cụ xuất giáo xuất 、cuồng cố đả mạ tránh loạn 、tác đấu tăng cố 、đệ-tử bất như pháp cố khu xuất giáo khu 、bỉ vật cụ xuất giáo 、cuồng 、tiên tác 。

知比丘先住,相近宿,犯二事:方便臥突吉羅,臥已波逸提。不犯者,病故住、寒熱故住、急事、狂、先作。
tri Tỳ-kheo tiên trụ/trú ,tướng cận tú ,phạm nhị sự :phương tiện ngọa đột cát la ,ngọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bệnh cố trụ/trú 、hàn nhiệt cố trụ/trú 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

僧房重閣屋尖脚床榻用力坐,犯二事:方便用力坐突吉羅,用力坐已波逸提。不犯者,非閣屋團脚牢、無有住者立過取物、狂、先作。
tăng phòng trọng các ốc tiêm cước sàng tháp dụng lực tọa ,phạm nhị sự :phương tiện dụng lực tọa đột cát la ,dụng lực tọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,phi các ốc đoàn cước lao 、vô hữu trụ/trú giả lập quá/qua thủ vật 、cuồng 、tiên tác 。

知蟲水澆泥草,犯二事:方便澆突吉羅,澆已波逸提。不犯者,不故、不知、不念、狂、先作。
tri trùng thủy kiêu nê thảo ,phạm nhị sự :phương tiện kiêu đột cát la ,kiêu dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất cố 、bất tri 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

過是再三重治者,犯二事:方便治突吉羅,治已波逸提。不犯者,再三重、減再三重、窟屋草屋、為他自物、除住居一切不犯、狂、先作。
quá/qua thị tái tam trọng trì giả ,phạm nhị sự :phương tiện trì đột cát la ,trì dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tái tam trọng 、giảm tái tam trọng 、quật ốc thảo ốc 、vi tha tự vật 、trừ trụ/trú cư nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

不差教比丘尼,犯二事:方便教突吉羅,教已波逸提。不犯者,問誦師語誦、問事答事、為他說尼聽、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
bất sái giáo Tì-kheo-ni ,phạm nhị sự :phương tiện giáo đột cát la ,giáo dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,vấn tụng sư ngữ tụng 、vấn sự đáp sự 、vi tha thuyết ni thính 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

教比丘尼日入者,犯二事:方便教突吉羅,教已波逸提。不犯者,問誦師語誦、問事答事、為他說尼聽、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
giáo Tì-kheo-ni nhật nhập giả ,phạm nhị sự :phương tiện giáo đột cát la ,giáo dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,vấn tụng sư ngữ tụng 、vấn sự đáp sự 、vi tha thuyết ni thính 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

往尼舍教,犯二事:方便教突吉羅,教已波逸提。不犯者,時故、問誦師語誦、問事答事、為他說尼聽、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
vãng ni xá giáo ,phạm nhị sự :phương tiện giáo đột cát la ,giáo dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố 、vấn tụng sư ngữ tụng 、vấn sự đáp sự 、vi tha thuyết ni thính 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

說貪食教尼,犯二事:方便說突吉羅,說已波逸提。不犯者,說衣床座病緣藥具供順、敬重供養故教、狂、先作。
thuyết tham thực/tự giáo ni ,phạm nhị sự :phương tiện thuyết đột cát la ,thuyết dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thuyết y sàng tọa bệnh duyên dược cụ cung/cúng thuận 、kính trọng cúng dường cố giáo 、cuồng 、tiên tác 。

共尼同一道行,犯二事:方便行突吉羅,行已波逸提。不犯者,時故、不相隨去尼隨去、比丘不隨不要去急事、狂、先作。
cọng ni đồng nhất đạo hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :phương tiện hạnh/hành/hàng đột cát la ,hạnh/hành/hàng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố 、bất tướng tùy khứ ni tùy khứ 、Tỳ-kheo bất tùy bất yếu khứ cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

共尼同船上,犯二事:方便上突吉羅,上已波逸提。不犯者,度不相隨上尼隨上、比丘不隨上、不要上、急事、狂、先作。
cọng ni đồng thuyền thượng ,phạm nhị sự :phương tiện thượng đột cát la ,thượng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,độ bất tướng tùy thượng ni tùy thượng 、Tỳ-kheo bất tùy thượng 、bất yếu thượng 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

與非親里尼衣,犯二事:方便與突吉羅,與已波逸提。不犯者,親里貿易、少易多、多易少、尼同意取、暫取、除衣餘物取、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
dữ phi thân lý ni y ,phạm nhị sự :phương tiện dữ đột cát la ,dữ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thân lý mậu dịch 、thiểu dịch đa 、đa dịch thiểu 、ni đồng ý thủ 、tạm thủ 、trừ y dư vật thủ 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

縫非親里尼衣,犯二事:方便縫突吉羅,針針波逸提。不犯者,親里、除衣縫餘物、教縫、六法尼、沙彌尼、狂先作。
phùng phi thân lý ni y ,phạm nhị sự :phương tiện phùng đột cát la ,châm châm ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thân lý 、trừ y phùng dư vật 、giáo phùng 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng tiên tác 。

共一尼一處坐,犯二事:方便坐突吉羅,坐已波逸提。不犯者,有可知男伴、立不坐、無異坐、狂、先作。
cọng nhất ni nhất xứ/xử tọa ,phạm nhị sự :phương tiện tọa đột cát la ,tọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hữu khả tri nam bạn 、lập bất tọa 、vô dị tọa 、cuồng 、tiên tác 。

共一母人一處坐,犯二事:方便坐突吉羅,坐已波逸提。不犯者,有可知男伴、立不坐、無異坐、狂、先作。
cọng nhất mẫu nhân nhất xứ/xử tọa ,phạm nhị sự :phương tiện tọa đột cát la ,tọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hữu khả tri nam bạn 、lập bất tọa 、vô dị tọa 、cuồng 、tiên tác 。

知尼歎飯食,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,舊檀越、六法尼、沙彌尼、除五種食一切不犯、狂、先作。(曇摩羅叉云,五種食者,(麩-夫+少)、飯、魚、肉、煮麥飯也)
tri ni thán phạn thực ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,cựu đàn việt 、lục pháp ni 、sa di ni 、trừ ngũ chủng thực/tự nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。(đàm ma la xoa vân ,ngũ chủng thực/tự giả ,(phu -phu +thiểu )、phạn 、ngư 、nhục 、chử mạch phạn dã )

展轉食,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,時故、彼二請一處一食、舉村請已隨彼食、眾人請已隨彼食、請時比丘言當去、常食籌食、月半說戒、月朝、除五種食一切不犯、狂、先作。
triển chuyển thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố 、bỉ nhị thỉnh nhất xứ/xử nhất thực 、cử thôn thỉnh dĩ tùy bỉ thực/tự 、chúng nhân thỉnh dĩ tùy bỉ thực/tự 、thỉnh thời Tỳ-kheo ngôn đương khứ 、thường thực/tự trù thực/tự 、nguyệt bán thuyết giới 、nguyệt triêu 、trừ ngũ chủng thực/tự nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

過是所住食,犯二事:當食而食突吉羅,口口波逸提。不犯者,病故、不病食去已更來食者、主請為設食若不足、除五種食一切不犯、狂、先作。
quá/qua thị sở trụ thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thực/tự đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bệnh cố 、bất bệnh thực/tự khứ dĩ cánh lai thực/tự giả 、chủ thỉnh vi thiết thực/tự nhược/nhã bất túc 、trừ ngũ chủng thực/tự nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

過滿兩三鉢取,犯二事:方便取突吉羅,取已波逸提。不犯者,滿兩三鉢、減再三鉢、親里、若請、為他自物、狂、先作。
quá/qua mãn lượng (lưỡng) tam bát thủ ,phạm nhị sự :phương tiện thủ đột cát la ,thủ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,mãn lượng (lưỡng) tam bát 、giảm tái tam bát 、thân lý 、nhược/nhã thỉnh 、vi tha tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

請食已不囑食而食,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,囑而食囑已當食而受、為他受、時須七日(梵本七日者,皆言七時,無日字)、終身因緣食、狂、先作。(譯者解云:因緣食者,食已不囑,後飢,須當自求乞一鉢食,授與彼囑食比丘。比丘即或一口或五三口食已,還授與,得噉也)
thỉnh thực/tự dĩ bất chúc thực/tự nhi thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,chúc nhi thực/tự chúc dĩ đương thực/tự nhi thọ/thụ 、vi tha thọ/thụ 、thời tu thất nhật (phạm bản thất nhật giả ,giai ngôn thất thời ,vô nhật tự )、chung thân nhân duyên thực/tự 、cuồng 、tiên tác 。(dịch giả giải vân :nhân duyên thực/tự giả ,thực/tự dĩ bất chúc ,hậu cơ ,tu đương tự cầu khất nhất bát thực/tự ,thụ dữ bỉ chúc thực/tự Tỳ-kheo 。Tỳ-kheo tức hoặc nhất khẩu hoặc ngũ tam khẩu thực/tự dĩ ,hoàn thụ dữ ,đắc đạm dã )

比丘請食已不囑食強請食,犯二事:彼言當受食者突吉羅,食竟波逸提。不犯者,與囑者食、為他與去、時須七日、終身因緣與食、狂、先作。
Tỳ-kheo thỉnh thực/tự dĩ bất chúc thực/tự cường thỉnh thực/tự ,phạm nhị sự :bỉ ngôn đương thọ/thụ thực/tự giả đột cát la ,thực/tự cánh ba-dật-đề 。bất phạm giả ,dữ chúc giả thực/tự 、vi tha dữ khứ 、thời tu thất nhật 、chung thân nhân duyên dữ thực/tự 、cuồng 、tiên tác 。

群食,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,時故兩一處食、乞共一處食、常食籌食、月半說戒月朝、除五種食一切不犯、狂、先作。
quần thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố lượng (lưỡng) nhất xứ/xử thực/tự 、khất cọng nhất xứ/xử thực/tự 、thường thực/tự trù thực/tự 、nguyệt bán thuyết giới nguyệt triêu 、trừ ngũ chủng thực/tự nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

非時所食所噉者,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,時須七日、終身、狂、先作。
phi thời sở thực/tự sở đạm giả ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời tu thất nhật 、chung thân 、cuồng 、tiên tác 。

舉所食噉食噉者,犯二事:當食而食突吉羅,口口波逸提。不犯者,隨時隨時食、時須時須食、七日七日食、終身食、狂、先作。
cử sở thực đạm thực đạm giả ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thực/tự đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tùy thời tùy thời thực/tự 、thời tu thời tu thực/tự 、thất nhật thất nhật thực/tự 、chung thân thực/tự 、cuồng 、tiên tác 。

不受著口中,犯二事:當食而取突吉羅,口口波逸提。不犯者,水及齒木、狂、先作。
bất thọ/thụ trước/trứ khẩu trung ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thủ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thủy cập xỉ mộc 、cuồng 、tiên tác 。

自為求好食食,犯二事:當食而受突吉羅,口口波逸提。不犯者,病、為病者求、不病食病者殘、親里若請、為他自物、狂、先作。
tự vi cầu hảo thực/tự thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bệnh 、vi bệnh giả cầu 、bất bệnh thực/tự bệnh giả tàn 、thân lý nhược/nhã thỉnh 、vi tha tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

知水蟲飲,犯二事:方便飲突吉羅,飲已波逸提。不犯者,知飲水蟲不死而、狂、先作。
tri thủy trùng ẩm ,phạm nhị sự :phương tiện ẩm đột cát la ,ẩm dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tri ẩm thủy trùng bất tử nhi 、cuồng 、tiên tác 。

有食舍相近坐,犯二事:方便坐突吉羅,坐已波逸提。不犯者,大家行床撿手足坐、小家床不相接坐、比丘有伴、俱出俱婬罷、非宿屋、狂、先作。
hữu thực/tự xá tướng cận tọa ,phạm nhị sự :phương tiện tọa đột cát la ,tọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,Đại gia hạnh/hành/hàng sàng kiểm thủ túc tọa 、tiểu gia sàng bất tướng tiếp tọa 、Tỳ-kheo hữu bạn 、câu xuất câu dâm bãi 、phi tú ốc 、cuồng 、tiên tác 。

屏障處共母人床坐,犯二事:方便坐突吉羅,坐已波逸提。不犯者,有可知男伴、立不坐、無異意坐、狂、先作。
bình chướng xứ/xử cọng mẫu nhân sàng tọa ,phạm nhị sự :phương tiện tọa đột cát la ,tọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,hữu khả tri nam bạn 、lập bất tọa 、vô dị ý tọa 、cuồng 、tiên tác 。

自手與無衣異學夫婦食,犯二事:方便與突吉羅,與已波逸提。不犯者,教與不自與、放地與、狂、先作。
tự thủ dữ vô y dị học phu phụ thực/tự ,phạm nhị sự :phương tiện dữ đột cát la ,dữ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,giáo dữ bất tự dữ 、phóng địa dữ 、cuồng 、tiên tác 。

去視軍發行,犯二事:當去突吉羅,立彼視波逸提。不犯者,住精舍見、比丘或立坐臥來去見、因緣急事、狂、先作。
khứ thị quân phát hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :đương khứ đột cát la ,lập bỉ thị ba-dật-đề 。bất phạm giả ,trụ/trú Tịnh Xá kiến 、Tỳ-kheo hoặc lập tọa ngọa lai khứ kiến 、nhân duyên cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

過二夜軍宿,犯二事:方便宿突吉羅,宿已波逸提。不犯者,二夜宿、減二夜宿、三夜向曉復宿、病故、為病軍將逼留、緣礙急事、狂、先作。
quá/qua nhị dạ quân tú ,phạm nhị sự :phương tiện tú đột cát la ,tú dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,nhị dạ tú 、giảm nhị dạ tú 、tam dạ hướng hiểu phục tú 、bệnh cố 、vi bệnh quân tướng bức lưu 、duyên ngại cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

去視戰陣,犯二事:當去突吉羅,立彼視波逸提。不犯者,住精舍見、比丘或立坐臥來去、有所作去、急事、狂、先作。
khứ thị chiến trận ,phạm nhị sự :đương khứ đột cát la ,lập bỉ thị ba-dật-đề 。bất phạm giả ,trụ/trú Tịnh Xá kiến 、Tỳ-kheo hoặc lập tọa ngọa lai khứ 、hữu sở tác khứ 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

比丘瞋不可意與手捲,犯二事:方便與突吉羅,與已波逸提。不犯者,觸嬈欲脫故與、狂、先作。
Tỳ-kheo sân bất khả ý dữ thủ quyển ,phạm nhị sự :phương tiện dữ đột cát la ,dữ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,xúc nhiêu dục thoát cố dữ 、cuồng 、tiên tác 。

比丘瞋不可意舉手相恐,犯二事:方便舉突吉羅,舉已波逸提。不犯者,觸嬈欲脫故舉、狂、先作。
Tỳ-kheo sân bất khả ý cử thủ tướng khủng ,phạm nhị sự :phương tiện cử đột cát la ,cử dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,xúc nhiêu dục thoát cố cử 、cuồng 、tiên tác 。

知比丘犯罪覆藏犯一事,波逸提。不犯者,打僧罵故群諍故不向說、破僧競故不向說、剛強害命復梵行、不見餘好比丘、不欲覆藏、知自現故、狂、先作。
tri Tỳ-kheo phạm tội phước tạng phạm nhất sự ,ba-dật-đề 。bất phạm giả ,đả tăng mạ cố quần tránh cố bất hướng thuyết 、phá tăng cạnh cố bất hướng thuyết 、cương cưỡng hại mạng phục phạm hạnh 、bất kiến dư hảo Tỳ-kheo 、bất dục phước tạng 、tri tự hiện cố 、cuồng 、tiên tác 。

比丘若來村邑食,彼人已或與或不與遣者,犯二事:方便突吉羅,遣已波逸提。不犯者,俱一處不足故遣、見貴物相打起貪法故遣、見母人起不樂故遣、病守精舍與食而遣、欲作非威儀故遣、狂、先作。
Tỳ-kheo nhược/nhã lai thôn ấp thực/tự ,bỉ nhân dĩ hoặc dữ hoặc bất dữ khiển giả ,phạm nhị sự :phương tiện đột cát la ,khiển dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,câu nhất xứ/xử bất túc cố khiển 、kiến quý vật tướng đả khởi tham Pháp cố khiển 、kiến mẫu nhân khởi bất lạc/nhạc cố khiển 、bệnh thủ Tịnh Xá dữ thực/tự nhi khiển 、dục tác phi uy nghi cố khiển 、cuồng 、tiên tác 。

燃火炙,犯二事:方便然突吉羅,然已波逸提。不犯者,病故、他作而炙、油火蛇窟、因緣急事、狂、先作。
nhiên hỏa chích ,phạm nhị sự :phương tiện nhiên đột cát la ,nhiên dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bệnh cố 、tha tác nhi chích 、du hỏa xà quật 、nhân duyên cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

法事可作已後違法,犯二事:方便違突吉羅,違已波逸提。不犯者,非法黨故、知非劍暮作劍暮、狂、先作。(五十五)
pháp sự khả tác dĩ hậu vi Pháp ,phạm nhị sự :phương tiện vi đột cát la ,vi dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,phi pháp đảng cố 、tri phi kiếm mộ tác kiếm mộ 、cuồng 、tiên tác 。(ngũ thập ngũ )

未具足過二夜同宿,犯二事:方便臥突吉羅,臥已波逸提。不犯者,二夜住、減二夜住、三夜向曉復住、一切覆不障、一切障不覆、都不覆不障、未具足臥比丘坐、比丘臥未具足坐、俱坐、狂、先作。
vị cụ túc quá/qua nhị dạ đồng túc ,phạm nhị sự :phương tiện ngọa đột cát la ,ngọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,nhị dạ trụ/trú 、giảm nhị dạ trụ/trú 、tam dạ hướng hiểu phục trụ/trú 、nhất thiết phước bất chướng 、nhất thiết chướng bất phước 、đô bất phước bất chướng 、vị cụ túc ngọa Tỳ-kheo tọa 、Tỳ-kheo ngọa vị cụ túc tọa 、câu tọa 、cuồng 、tiên tác 。

惡見至三諫不捨,犯二事:白者突吉羅,語竟波逸提。不犯者,不諫而捨、狂、先作。
ác kiến chí tam gián bất xả ,phạm nhị sự :bạch giả đột cát la ,ngữ cánh ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất gián nhi xả 、cuồng 、tiên tác 。

知是非法語比丘不捨所見共止,犯二事:方便共止突吉羅,共止已波逸提。不犯者,知未舉、若罷捨見、狂、先作。
tri thị phi pháp ngữ Tỳ-kheo bất xả sở kiến cọng chỉ ,phạm nhị sự :phương tiện cọng chỉ đột cát la ,cọng chỉ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tri vị cử 、nhược/nhã bãi xả kiến 、cuồng 、tiên tác 。

知是擯沙彌安處,犯二事:方便安處突吉羅,安處已波逸提。不犯者,知不擯捨見、狂、先作。
tri thị bấn sa di an xứ ,phạm nhị sự :phương tiện an xứ đột cát la ,an xứ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tri bất bấn xả kiến 、cuồng 、tiên tác 。

取寶,犯二事:方便取突吉羅,取已波逸提。不犯者,寶似寶者或園內園邊自取教取舉、彼有者當取、似寶者同意取暫取、糞掃想取、狂、先作。
thủ bảo ,phạm nhị sự :phương tiện thủ đột cát la ,thủ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bảo tự bảo giả hoặc viên nội viên biên tự thủ giáo thủ cử 、bỉ hữu giả đương thủ 、tự bảo giả đồng ý thủ tạm thủ 、phẩn tảo tưởng thủ 、cuồng 、tiên tác 。

不取三惡色作新衣著,犯二事:方便著突吉羅,著已波逸提。不犯者,取著作淨已失脫滅、以淨縫牒不淨、補緣、狂、先作。
bất thủ tam ác sắc tác tân y trước/trứ ,phạm nhị sự :phương tiện trước/trứ đột cát la ,trước/trứ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thủ trước tác tịnh dĩ thất thoát diệt 、dĩ tịnh phùng điệp bất tịnh 、bổ duyên 、cuồng 、tiên tác 。

減半月浴,犯二事:方便浴突吉羅,浴竟波逸提。不犯者,時故、半月、過半月、卒行浴、邊國中、狂、先作。
giảm bán nguyệt dục ,phạm nhị sự :phương tiện dục đột cát la ,dục cánh ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố 、bán nguyệt 、quá/qua bán nguyệt 、tốt hạnh/hành/hàng dục 、biên quốc trung 、cuồng 、tiên tác 。

故斷眾生命有四種:為當墮死掘坑者,突吉羅。人墮死,波羅夷。閱叉餓鬼畜生人像者墮死,土羅遮。畜生墮死,波逸提。不犯者,不故不知、不欲殺、狂、先作。
cố đoạn chúng sanh mạng hữu tứ chủng :vi đương đọa tử quật khanh giả ,đột cát la 。nhân đọa tử ,ba-la-di 。duyệt xoa ngạ quỷ súc sanh nhân tượng giả đọa tử ,thổ la già 。súc sanh đọa tử ,ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất cố bất tri 、bất dục sát 、cuồng 、tiên tác 。

故弄比丘悔,犯二事:方便弄突吉羅,弄已波逸提。不犯者,不欲弄悔、知不滿二十與具足、知過時食、知飲酒、知與母人共屏處坐、知此教悔、狂、先作。
cố lộng Tỳ-kheo hối ,phạm nhị sự :phương tiện lộng đột cát la ,lộng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục lộng hối 、tri bất mãn nhị thập dữ cụ túc 、tri quá/qua thời thực 、tri ẩm tửu 、tri dữ mẫu nhân cọng bình xứ/xử tọa 、tri thử giáo hối 、cuồng 、tiên tác 。

指挃笑,犯二事:方便笑突吉羅,笑已波逸提。不犯者,不欲笑、有事故、狂、先作。
chỉ trất tiếu ,phạm nhị sự :phương tiện tiếu đột cát la ,tiếu dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục tiếu 、hữu sự cố 、cuồng 、tiên tác 。

水戲,犯二事:沒水下戲突吉羅,在水上戲波逸提。不犯者,不欲笑、有事入水、或沒或出、渡故去急、狂、先作。
thủy hí ,phạm nhị sự :một thủy hạ hí đột cát la ,tại thủy thượng hí ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục tiếu 、hữu sự nhập thủy 、hoặc một hoặc xuất 、độ cố khứ cấp 、cuồng 、tiên tác 。

母人同宿,犯二事:方便臥突吉羅,臥已波逸提。不犯者,一切覆不障、一切障不覆、都不覆不障、母人臥比丘坐、比丘臥母人坐俱坐、狂、先作。
mẫu nhân đồng túc ,phạm nhị sự :phương tiện ngọa đột cát la ,ngọa dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,nhất thiết phước bất chướng 、nhất thiết chướng bất phước 、đô bất phước bất chướng 、mẫu nhân ngọa Tỳ-kheo tọa 、Tỳ-kheo ngọa mẫu nhân tọa câu tọa 、cuồng 、tiên tác 。

比丘恐怖,犯二事:方便怖突吉羅,怖已波逸提。不犯者,不欲怖、有賊惡蟲毘舍遮故、示色聲香味細滑、狂、先作。
Tỳ-kheo khủng bố ,phạm nhị sự :phương tiện bố/phố đột cát la ,bố/phố dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục bố/phố 、hữu tặc ác trùng Tỳ xá già cố 、thị sắc thanh hương vị tế hoạt 、cuồng 、tiên tác 。

藏衣鉢坐具鍼筒腰帶,犯二事:方便藏突吉羅,藏已波逸提。不犯者,不欲笑惡處與舉、若舉說法已與、狂、先作。
tạng y bát tọa cụ châm đồng yêu đái ,phạm nhị sự :phương tiện tạng đột cát la ,tạng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục tiếu ác xứ/xử dữ cử 、nhược/nhã cử thuyết Pháp dĩ dữ 、cuồng 、tiên tác 。

比丘比丘尼六法尼沙彌沙彌尼所,自求衣著不與直,犯二事:方便著突吉羅,著已波逸提。不犯者,彼與、同意取、狂、先作。
Tỳ-kheo Tì-kheo-ni lục pháp ni sa di sa di ni sở ,tự cầu y trước/trứ bất dữ trực ,phạm nhị sự :phương tiện trước/trứ đột cát la ,trước/trứ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bỉ dữ 、đồng ý thủ 、cuồng 、tiên tác 。

比丘無根僧殘法驅棄,犯二事:方便驅突吉羅,驅已波逸提。不犯者,如想語、教語、狂、先作。
Tỳ-kheo vô căn tăng tàn Pháp khu khí ,phạm nhị sự :phương tiện khu đột cát la ,khu dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như tưởng ngữ 、giáo ngữ 、cuồng 、tiên tác 。

知盜共一道行,犯二事:方便行突吉羅,行已波逸提。不犯者,不相隨去、人隨去比丘不隨去、要急事、狂、先作。
tri đạo cọng nhất đạo hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :phương tiện hạnh/hành/hàng đột cát la ,hạnh/hành/hàng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất tướng tùy khứ 、nhân tùy khứ Tỳ-kheo bất tùy khứ 、yếu cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

共母人一道行,犯二事:方便行突吉羅,行已波逸提。不犯者,不相隨去、母人隨去比丘不隨去、不要去、狂、先作。
cọng mẫu nhân nhất đạo hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :phương tiện hạnh/hành/hàng đột cát la ,hạnh/hành/hàng dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất tướng tùy khứ 、mẫu nhân tùy khứ Tỳ-kheo bất tùy khứ 、bất yếu khứ 、cuồng 、tiên tác 。

知人年減二十與具足、犯二事:方便與具足突吉羅、與具足已波逸提。不犯者、年減二十想滿與、年滿二十與具足、狂、先作。
tri nhân niên giảm nhị thập dữ cụ túc 、phạm nhị sự :phương tiện dữ cụ túc đột cát la 、dữ cụ túc dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả 、niên giảm nhị thập tưởng mãn dữ 、niên mãn nhị thập dữ cụ túc 、cuồng 、tiên tác 。

掘地,犯二事:方便掘突吉羅,下下波逸提。不犯者,知此與此、須此取此、此語淨作、不故不念、不知、狂、先作。
quật địa ,phạm nhị sự :phương tiện quật đột cát la ,hạ hạ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tri thử dữ thử 、tu thử thủ thử 、thử ngữ tịnh tác 、bất cố bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

過是求藥,犯二事:方便求突吉羅,求已波逸提。不犯者,請是藥求是藥、請中夜者求中夜、請我此藥、我少此藥、示須此藥、親里若請、為他、自物、狂、先作。
quá/qua thị cầu dược ,phạm nhị sự :phương tiện cầu đột cát la ,cầu dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thỉnh thị dược cầu thị dược 、thỉnh trung dạ giả cầu trung dạ 、thỉnh ngã thử dược 、ngã thiểu thử dược 、thị tu thử dược 、thân lý nhược/nhã thỉnh 、vi tha 、tự vật 、cuồng 、tiên tác 。

比丘說法時語:「若我不學此所學戒,當問餘真持律比丘。」犯二事:方便語突吉羅,語已波逸提。不犯者,言當知當學、狂、先作。
Tỳ-kheo thuyết Pháp thời ngữ :「nhược/nhã ngã bất học thử sở học giới ,đương vấn dư chân trì luật Tỳ-kheo 。」phạm nhị sự :phương tiện ngữ đột cát la ,ngữ dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,ngôn đương tri đương học 、cuồng 、tiên tác 。

知比丘相打罵諍立聽,犯二事:當去突吉羅,立聽已波逸提。不犯者,聽此已當捨止息、當自避故去、狂、先作。
tri Tỳ-kheo tướng đả mạ tránh lập thính ,phạm nhị sự :đương khứ đột cát la ,lập thính dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thính thử dĩ đương xả chỉ tức 、đương tự tị cố khứ 、cuồng 、tiên tác 。

僧斷事時不囑起去,犯二事:輕而離突吉羅,離已波逸提。不犯者,打僧罵故、亂鬪諍故去、破僧競故去非法群黨、非劍暮作劍暮、若病為病、急大小便、不欲壞劍暮、正爾當還故去、狂、先作。
tăng đoạn sự thời bất chúc khởi khứ ,phạm nhị sự :khinh nhi ly đột cát la ,ly dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,đả tăng mạ cố 、loạn đấu tranh cố khứ 、phá tăng cạnh cố khứ phi pháp quần đảng 、phi kiếm mộ tác kiếm mộ 、nhược/nhã bệnh vi bệnh 、cấp Đại tiểu tiện 、bất dục hoại kiếm mộ 、chánh nhĩ đương hoàn cố khứ 、cuồng 、tiên tác 。

作擾動,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,如我師所受問若說、狂、先作。
tác nhiễu động ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như ngã sư sở thọ vấn nhược/nhã thuyết 、cuồng 、tiên tác 。

飲酒,犯二事:當飲而取突吉羅,口口波逸提。不犯者,非酒似酒氣味、在羹中、狂、先作。
ẩm tửu ,phạm nhị sự :đương ẩm nhi thủ đột cát la ,khẩu khẩu ba-dật-đề 。bất phạm giả ,phi tửu tự tửu khí vị 、tại canh trung 、cuồng 、tiên tác 。

有比丘不白非時入村,犯二事:初脚過障突吉羅,兩脚過波逸提。不犯者,急有所作、有比丘白去、無比丘不白去、精舍去、尼舍去、異學處去、道由村過、急事、狂、先作。
hữu Tỳ-kheo bất bạch phi thời nhập thôn ,phạm nhị sự :sơ cước quá/qua chướng đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua ba-dật-đề 。bất phạm giả ,cấp hữu sở tác 、hữu Tỳ-kheo bạch khứ 、vô bỉ khâu bất bạch khứ 、Tịnh Xá khứ 、ni xá khứ 、dị học xứ khứ 、đạo do thôn quá/qua 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

請食時有比丘不白,食前食後彼舍中行,犯二事:初脚發過突吉羅,兩脚過波逸提。不犯者,時故、有比丘白而入、無比丘不白入、家邊道他家去、園內去、尼舍去、異學處去、急事、狂、先作。
thỉnh thực thời hữu Tỳ-kheo bất bạch ,thực tiền thực/tự hậu bỉ xá trung hạnh/hành/hàng ,phạm nhị sự :sơ cước phát quá/qua đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua ba-dật-đề 。bất phạm giả ,thời cố 、hữu Tỳ-kheo bạch nhi nhập 、vô bỉ khâu bất bạch nhập 、gia biên đạo tha gia khứ 、viên nội khứ 、ni xá khứ 、dị học xứ khứ 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

先未通入王門,犯二事:初脚發過突吉羅,兩脚過波逸提。不犯者,先通、非王種、不拜為王、王夫人俱出、宿屋、狂、先作。
tiên vị thông nhập Vương môn ,phạm nhị sự :sơ cước phát quá/qua đột cát la ,lượng (lưỡng) cước quá/qua ba-dật-đề 。bất phạm giả ,tiên thông 、phi Vương chủng 、bất bái vi Vương 、Vương phu nhân câu xuất 、tú ốc 、cuồng 、tiên tác 。

貢高,犯二事:事未成貢高突吉羅,事成貢高已波逸提。不犯者,不欲貢高、不廣聞、減再三返聞、狂、先作。
cống cao ,phạm nhị sự :sự vị thành cống cao đột cát la ,sự thành cống cao dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,bất dục cống cao 、bất quảng văn 、giảm tái tam phản văn 、cuồng 、tiên tác 。

骨牙角作鍼筒,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,禪鎮、攢藥筒、藥匕(梵本用柿藥著眼中物,不名匕也)、斧拂柄、狂、先作。
cốt nha giác tác châm đồng ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,Thiền trấn 、toàn dược đồng 、dược chủy (phạm bản dụng 柿dược trước/trứ nhãn trung vật ,bất danh chủy dã )、phủ phất bính 、cuồng 、tiên tác 。

過量作床榻(梵本不言榻也,音似,名小床也),犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,如量作、減作、他作、過量得截用、狂、先作。
quá/qua lượng tác sàng tháp (phạm bản bất ngôn tháp dã ,âm tự ,danh tiểu sàng dã ),phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như lượng tác 、giảm tác 、tha tác 、quá/qua lượng đắc tiệt dụng 、cuồng 、tiên tác 。

綿纏結作床榻,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,禪帶腰帶鉢囊漉水物作、枕他作、得破用、狂、先作。
miên triền kết/kiết tác sàng tháp ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,Thiền đái yêu đái bát nang lộc thủy vật tác 、chẩm tha tác 、đắc phá dụng 、cuồng 、tiên tác 。

過量作兩被,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,如量作、減作、他過量作得截用、狂、先作。
quá/qua lượng tác lượng (lưỡng) bị ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như lượng tác 、giảm tác 、tha quá/qua lượng tác đắc tiệt dụng 、cuồng 、tiên tác 。

過量作泥洹僧,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,如量作、減作、他過量作得截用、狂、先作。
quá/qua lượng tác nê hoàn tăng ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như lượng tác 、giảm tác 、tha quá/qua lượng tác đắc tiệt dụng 、cuồng 、tiên tác 。

過量作坐具,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,如量作、減作、他過量作得破用、狂、先作。
quá/qua lượng tác tọa cụ ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,như lượng tác 、giảm tác 、tha quá/qua lượng tác đắc phá dụng 、cuồng 、tiên tác 。

知如來衣量作衣,犯二事:方便作突吉羅,作已波逸提。不犯者,減作、他過量作得截用、狂、先作。(九十二事竟)
tri Như Lai y lượng tác y ,phạm nhị sự :phương tiện tác đột cát la ,tác dĩ ba-dật-đề 。bất phạm giả ,giảm tác 、tha quá/qua lượng tác đắc tiệt dụng 、cuồng 、tiên tác 。(cửu thập nhị sự cánh )

四悔過法(譯者解云:四悔者,或言應說法、或言應發露者也)。
tứ hối quá pháp (dịch giả giải vân :tứ hối giả ,hoặc ngôn ưng thuyết Pháp 、hoặc ngôn ưng phát lộ giả dã )。

入家內自手取非親里尼食,犯二事:當食而取突吉羅,口口是悔過。不犯者,親里、教與不自與、放地與、精舍內與、時須七日、終身因緣、六法尼、沙彌尼、狂、先作。
nhập gia nội tự thủ thủ phi thân lý ni thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thủ đột cát la ,khẩu khẩu thị hối quá 。bất phạm giả ,thân lý 、giáo dữ bất tự dữ 、phóng địa dữ 、Tịnh Xá nội dữ 、thời tu thất nhật 、chung thân nhân duyên 、lục pháp ni 、sa di ni 、cuồng 、tiên tác 。

比丘尼索不訶而食,犯二事:當食而受突吉羅,口口是悔過。不犯者,自有食教與不自與、他有食與不教與、教與未得食者、六法尼、沙彌尼、除五種食一切不犯、狂、先作。
Tì-kheo-ni tác/sách bất ha nhi thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thọ/thụ đột cát la ,khẩu khẩu thị hối quá 。bất phạm giả ,tự hữu thực/tự giáo dữ bất tự dữ 、tha hữu thực/tự dữ bất giáo dữ 、giáo dữ vị đắc thực/tự giả 、lục pháp ni 、sa di ni 、trừ ngũ chủng thực/tự nhất thiết bất phạm 、cuồng 、tiên tác 。

拜為學家中自手取食,犯二事:當食而取突吉羅,口口是悔過。不犯者,若請、若病請者、病者殘常食、時須食、七日、終身因緣、狂、先作。
bái vi học gia trung tự thủ thủ thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thủ đột cát la ,khẩu khẩu thị hối quá 。bất phạm giả ,nhược/nhã thỉnh 、nhược/nhã bệnh thỉnh giả 、bệnh giả tàn thường thực/tự 、thời tu thực/tự 、thất nhật 、chung thân nhân duyên 、cuồng 、tiên tác 。

阿練若住處中,先不差園外自手取食,犯二事:當食而取突吉羅,口口是悔過。不犯者,若差若病、差者、病者殘、山所生根皮葉花果、時須、七日、終身、狂、先作。(四悔過竟)
a-luyện-nhã trụ/trú xứ trung ,tiên bất sái viên ngoại tự thủ thủ thực/tự ,phạm nhị sự :đương thực/tự nhi thủ đột cát la ,khẩu khẩu thị hối quá 。bất phạm giả ,nhược/nhã sái nhược/nhã bệnh 、sái giả 、bệnh giả tàn 、sơn sở sanh căn bì diệp hoa quả 、thời tu 、thất nhật 、chung thân 、cuồng 、tiên tác 。(tứ hối quá/qua cánh )

眾多法。
chúng đa Pháp 。

前後參差著泥洹僧,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
tiền hậu tham sái trước/trứ nê hoàn tăng ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

前後參差披衣,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
tiền hậu tham sái phi y ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

露身入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
lộ thân nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

露身坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
lộ thân tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

呵責入家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
ha trách nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

呵責坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
ha trách tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

左右視入家內,突吉羅。不犯者、不故、狂、先作。
tả hữu thị nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả 、bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

左右視坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、狂、先作。
tả hữu thị tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

作大高聲入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
tác đại cao thanh nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

作大高聲坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、狂、先作。
tác đại cao thanh tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

蹲入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
tồn nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

覆頭入家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
phước đầu nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

覆頭坐家內,突吉羅。不犯者,眠、狂、先作。
phước đầu tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,miên 、cuồng 、tiên tác 。

現胸入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
hiện hung nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

現胸坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
hiện hung tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

下垂坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
hạ thùy tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

抄衣入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
sao y nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

抄衣坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
sao y tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

搖臂入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
diêu/dao tý nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

搖身坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
diêu/dao thân tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

搖頭入家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、狂、先作。
diêu/dao đầu nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

搖頭坐家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、眠、急事、狂、先作。
diêu/dao đầu tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、miên 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

弄手脚入家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
lộng thủ cước nhập gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

弄手脚坐家內,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
lộng thủ cước tọa gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

不端一受飯,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
bất đoan nhất thọ/thụ phạn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

左右視受飯,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
tả hữu thị thọ/thụ phạn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

多取羹,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、若種種親里若請、為他自物、急事、狂、先作。
đa thủ canh ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、nhược/nhã chủng chủng thân lý nhược/nhã thỉnh 、vi tha tự vật 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

堆受飯,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
đôi thọ/thụ phạn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

爴堆飯食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、爴殘著一處食、急事、狂、先作。
爴đôi phạn thực ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、爴tàn trước/trứ nhất xứ/xử thực/tự 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

不端一食,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
bất đoan nhất thực ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

處處採飯食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病採、與他採出、急事、狂、先作。
xứ xứ thải phạn thực ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh thải 、dữ tha thải xuất 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

多羹食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、種種親里若請、自物、急事、狂、先作。
đa canh thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、chủng chủng thân lý nhược/nhã thỉnh 、tự vật 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

大作摶,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、若餅果、急事、狂、先作。
Đại tác đoàn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、nhược/nhã bính quả 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

長作摶,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、餅果、急事、狂、先作。
trường/trưởng tác đoàn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、bính quả 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

摶未至張口,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
đoàn vị chí trương khẩu ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

含飯語,突吉羅。不犯者,狂、先作。
hàm phạn ngữ ,đột cát la 。bất phạm giả ,cuồng 、tiên tác 。

一切手入口,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作作(口*(十/田/寸))(口*集)食,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
nhất thiết thủ nhập khẩu ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác tác (khẩu *(thập /điền /thốn ))(khẩu *tập )thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

作吸食,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
tác hấp thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

舐脣食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
thỉ thần thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

吐舌食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
thổ thiệt thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

縮鼻食,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
súc Tỳ thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

截摶食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、若餅果、急事、狂、先作。
tiệt đoàn thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、nhược/nhã bính quả 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

作吐出食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、若餅果、急事、狂、先作。
tác thổ xuất thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、nhược/nhã bính quả 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

舐手食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、狂、先作。
thỉ thủ thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

放鉢食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、放殘著一處食、急事、狂、先作。
phóng bát thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、phóng tàn trước/trứ nhất xứ/xử thực/tự 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

振手食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
chấn thủ thực/tự ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

作酪飯食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
tác lạc phạn thực ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

膩手取水器,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、當洗教洗故取、急事、狂、先作。
nị thủ thủ thủy khí ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、đương tẩy giáo tẩy cố thủ 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

自為索羹飯食,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病親里若請、為他自物、急事、狂、先作。
tự vi tác/sách canh phạn thực ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh thân lý nhược/nhã thỉnh 、vi tha tự vật 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

羹味覆飯,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、主覆與不欲更得、急事、狂、先作。
canh vị phước phạn ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、chủ phước dữ bất dục cánh đắc 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

呵想視他鉢,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、不呵想視、急事、狂、先作。
ha tưởng thị tha bát ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bất ha tưởng thị 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

澡鉢水有飯瀉家內,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病撩去、若破瀉外、急事、狂、先作。
táo bát thủy hữu phạn tả gia nội ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh liêu khứ 、nhược/nhã phá tả ngoại 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

為騎乘說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
vi kị thừa thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

後行為前說法,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
hậu hạnh/hành/hàng vi tiền thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

道外為道中說法,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
đạo ngoại vi đạo trung thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

地坐為床上說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
địa tọa vi sàng thượng thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

卑床為高床坐說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、急事、狂、先作。
ti sàng vi cao sàng tọa thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

立為坐說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、狂、先作。
lập vi tọa thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

為臥說法,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
vi ngọa thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

為覆頭說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、露頭、急事、狂、先作。
vi phước đầu thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、lộ đầu 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

為纏頭說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病露髮、急事、狂、先作。
vi triền đầu thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh lộ phát 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

為垂衣坐說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
vi thùy y tọa thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

為著屣說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
vi trước/trứ tỉ thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

為著屐說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
vi trước/trứ kịch thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

為持杖說法,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
vi trì trượng thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

為持蓋說法,突吉羅。不犯者,不故、狂、先作。
vi trì cái thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、cuồng 、tiên tác 。

為持刀說法,突吉羅。不犯者,不故、不知、狂、先作。
vi trì đao thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất tri 、cuồng 、tiên tác 。

為持器仗(梵本音不言器仗也,更有名,難轉也)說法,突吉羅。不犯者,不故、不念、狂、先作。
vi trì khí trượng (phạm bản âm bất ngôn khí trượng dã ,cánh hữu danh ,nạn/nan chuyển dã )thuyết Pháp ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、cuồng 、tiên tác 。

生草上作大小便涕唾,突吉羅。不犯者,不故、不知、病、非生草用拭、急事、狂、先作。
sanh thảo thượng tác Đại tiểu tiện thế thóa ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất tri 、bệnh 、phi sanh thảo dụng thức 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

水中作大小便涕唾,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、水邊洗、急事、狂、先作。
thủy trung tác Đại tiểu tiện thế thóa ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、thủy biên tẩy 、cấp sự 、cuồng 、tiên tác 。

立作大小便,突吉羅。不犯者,不故、不念、不知、病、狂、先作。(眾多七十四竟)
lập tác Đại tiểu tiện ,đột cát la 。bất phạm giả ,bất cố 、bất niệm 、bất tri 、bệnh 、cuồng 、tiên tác 。(chúng đa thất thập tứ cánh )

優波離問佛經
ưu ba ly vấn Phật Kinh

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 09:11:24 2018
============================================================


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment