Primary Menu
Secondary Menu

Tam Bảo và khái niệm liên quan

LĂNG NGHIÊM CHÚ

Phật Thích Ca là ngôi thứ Nhất của Tam Bảo, thì pháp của Ngài là ngôi Hai, và Tăng đoàn là ngôi Ba. Tất cả ba ngôi nầy được coi như là sự thị hiện của chư Phật.

Tam Bảo là nền móng Phật giáo. Bất kỳ Phật tử dù tại gia hay xuất gia đều phải tôn kính Tam Bảo.


.

    .    Add Comment