Primary Menu
Secondary Menu

Thần chú của Bồ tát Chấp Kim Cang hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

Nam ma đa nam, tam miệu tam Phật đà nam. Nam ma tát bà bả, chiết la đạt la nam đát điệt tha, yểm bả chiết sái, bả chiết sái, mạt ha bả chiết sái, bả chiết la ba xả, đà lạt nhĩ tam ma tam ma, tam mạn tu, a bát lạt để tu yết đa, bả chiết sái, khổ ma khổ ma, bát la khổ mạn đổ mê, tát bà tỳ a đại giả. Củ lô củ lô, tát bà yết ma, a đại lạt noa nhĩ xoa giả. Tam ma giả mạt nô tam mạt la bạt già bạn bả chiết la bà nhĩ tát bà xá mê bát lý bộ, lạt giả sa ha.Add Comment