Primary Menu
Secondary Menu

Thần chú của Bồ-tát Chấp Kim Cang, Thích, Phạm, Tứ thiên vương hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

“Đát điệt tha át lâu? Mạt lâu, đát la lâu, ma ma lâu cụ sái ha hô ê mạt la mạt la mạt la, khẩn thọ sái bồ sái sa ha”Add Comment