Primary Menu
Secondary Menu

Thần chú của Đức Phật Dược Sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

“Đát điệt tha, tất đế tất đế, tô tất đế, mô triết nhĩ mộc sát nhĩ, mục đế tỳ mục đế, im mạt lệ tỳ mạt lệ, man yết lệ sắt lan, nhược yết tỳ hạt thích đát na, yết tỳ tát bà át tha bà đát nhĩ. Bát la ma át tha, bà đát nhĩ mạt nại tế. Mạt ha mạt nại tế, át bộ đế, át thất bộ đế, tỳ đà bà duệ. Tô bạt nê khư, bạt la ham ma. Cù hiệp khư, bạt la ham ma trụ hiệp đế. Tát bà át thế lâu. A bát la tạp đề tát bạt đát la. A bát sát để hiết đế, triết đổ sát cầm trí bột đà cu chi, bà hiệp đế, nạp ma bà bà, đát tha yết đa nam sa ha”.Add Comment