Primary Menu
Secondary Menu

Thần chú Địa Tạng Bồ tát

namo84000.wordpress.com - Dia Tang Bo Tat
Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham
ksitigarbha
Tâm chú Địa Tạng phiên âm:

oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ
oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ

Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt:

Om, Pramani, Dani, Svaha
Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha.

Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú

Trích kinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni
Việt dịch: Sa-môn Thích Viên Đức 1976

Diêm phù Diêm diêm phù A xá diêm phù Bà ca ra diêm phù Am bà diêm phù Tỳ la diêm phù Bà xà la diêm phù A lô già diêm phù Đạt ma diêm phù Bà tra ma diêm phù Bà đế gia ni lê a la diêm phù Tệ bà bà lô già phản ma diêm phù Ưu bà xá ma diêm phù Ưu ba xá ma diêm phù Na na na diêm phù Xà na bà mâu trí ra na diêm phù Tỳ thi lê dạ na diêm phù Xa đa bà diêm phù Bà già tu trí ma hê lị Đà mi Ti mi Già ca ra tư Già ca ma tư lê Soa lị Hề nghi Ca ra bà bà bà đế A lê ba ra tệ Bà già la bà đà mi Ra già đà mi Ba ra già già già hê lê Ma lê Y ca tha tha xí Tha khưu lâu Thát lê Xá lê Mi lê Ma bản Đa bản Cưu lê Mi lê Ương cửu chi đa tỳ At lê Đế lê Ba ra đế lê Xoa tra khổ bà lê Chơn kỳ chơn Chơn cầu lê Hưu lâu, hưu lâu, hưu lâu Cưu lưu đâu mi lê Mi lê bản Bà trà bà khả la Thị thị lê Lô lưu lô lâu lưu Bà bà xà tỳ Luân đàn mi Tư bà kha Ma ha phục đà ca lâu sa tỳ luân đàn mi mi Tư bà kha Ca lâu sa la ba tỳ luân đàn mi Tư bà kha Ca lâu sa ô đồ tỳ du đàn mi Tư bà kha Tát bà kha xa bà lị phú la đàn mi Tư bà kha Tát bà bà tư gia tam ba đà mi mi Tư bà kha Tát bà đa tha đa a trật để Tư bà kha Tát bà bồ đề tát đỏa a trật để a nâu nguyên địa để Tư bà kha.Add Comment