Primary Menu
Secondary Menu

Thần chú Phật Dược Sư tuyển tập

Thần chú Phật Dược Sư tuyển tập bao gồm thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức, Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn và Dược Sư Tâm Chú trích trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện và Công Đức

Thần chú Bảy Đức Dược Sư Như Lai

Tadyatha Ghume Ghume I Mini Mihi Mati Sapta Tathagata Samadhya Dhish Thate A Te Mate Pale Papam Shodhani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Buddhot Tame Ume Kume Buddha Kshetra Paris Shodhani Dhameni Dhame Meru Meru Shikhare Sarva Akhala Mrityu Nava Reni Su Byudhe Byuddhe Buddha Dhish Thite Narakshan Tume Sarvadeva Same Asame Samanva Haran Tume Sarva Buddha Boddhistatva Shame Shame Prashaman Tume Sarva Ityupa Drava Bhya Dhaya Purani Purani Pura Yame Sarva Ashaya Bedurya Prati Bhase Sarva Papam Ksha Yam Kari So-Oha

Ðát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế, át đế mạt đế ba lệ, ba bả thâu đát nhĩ. Tát bà ba bả na thế giả, bột thê bột đồ, xướng đáp mê ổ mê củ mê. Phất đạt khí đát la, bát lý thâu đát nhĩ, đàm mê nật đàm mê. Mê lỗ mê lỗ, mê lư thi khiết lệ? Tát bà ca la, mật lật đổ, ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê. Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê, tát bà đề bà, tam mê át, tam mê tam mạn noa. Hán lư. Ðổ mê tát bà. Phật Ðà, Bồ đề tát đỏa. Khổ mê khổ mê, bát lạt khổ mê mạn đổ mê, tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả. Tát bà tát đỏa nan giả, phụ lan nê phụ lan nê? Phụ lan giả mê, tát bà a xá, bệ lưu ly giả, bát lạt để bà ty. Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 1

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 2

Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!

Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hắt đế, Tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, Bệ sát thệ, Bệ sát thệ, Bệ sát xã, Tam một yết đế tá ha

Dược Sư Tâm Chú 1

Dược Sư Tâm Chú 2

Dược Sư Tâm Chú 3

Dược Sư Tâm Chú 4

Dược Sư Tâm Chú 5

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-haAdd Comment