Thần chú và Danh hiệu Phật Dược Sư

Niệm Phật Dược Sư – Bhaiṣajyaguru Buddha Chant

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư – The Mantra of Seven Medicine Buddhas

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn – Medicine Buddha Mantra, long version

Dược Sư Tâm Chú – Medicine Buddha Mantra, short versionDược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn tiếng Phạn – Medicine Buddha Mantra (long version) in Sanskrit Transcription

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn tiếng Trung – Medicine Buddha Mantra (long version) in Chinese

THẦN CHÚBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment