Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni – The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể,
thiệt chất đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế,
tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế,
cả cả nại tang mã ngột cả đế,
ta ba ngỏa tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

OM NAMO BHAGAVATE,
APARAMITA,
AJURJNÀNA,
SUVINE,
SCITA TEJA RÀJAYA,
TATHÀGATÀYA,
ARHATE,
SAMYAKSAMBUDDHÀYA,
OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA,
DHARMATE,
GAGANA,
SAMUDGATE SVÀBHAVA,
VISUDDHE,
MAHÀ NAYA,
PARIVERE,
SVÀHÀ.

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment