Primary Menu
Secondary Menu

Thất Phật Dược Sư Chú Luân – Huyền Thanh

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hắt đế, Tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, Bệ sát thệ, Bệ sát thệ, Bệ sát xã, Tam một yết đế tá ha

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÂN NGÔN

“Ðát điệt tha,

Cụ mê cụ mê khánh ni,

Mê nị sắc mạt để mạt để,

Sắc hài đát tha yết đa tam ma địa át để sắt sỉ đế,

Át đế mạt đế ba lệ,

Ba bả thâu đát nhĩ.

Tát bà ba bả na thế giả,

Bột thê bột đồ,

Xướng đáp mê ổ mê củ mê.

Phất đạt khí đát la,

Bát lý thâu đát nhĩ,

Đàm mê nật đàm mê.

Mê lỗ mê lỗ,

Mê lư thi khiết lệ?

Tát bà ca la,

Mật lật đổ,

Ni bà lại nhĩ bột đề tô bột thê.

Phật đà át đề sắt sá nê na hạt lạc xoa đổ mê,

Tát bà đề bà,

Tam mê át,

Tam mê tam mạn noa.

Hán lư?

Ðổ mê tát bà.

Phật Ðà,

Bồ đề tát đỏa.

Khổ mê khổ mê,

Bát lạt khổ mê mạn đổ mê,

Tát bà y để ổ la đạt bà tát bà tỳ hà đại giả.

Tát bà tát đỏa nan giả,

Phụ lan nê phụ lan nê?

Phụ lan giả mê,

Tát bà a xá,

Bệ lưu ly giả,

Bát lạt để bà ty.

Tát bà ba bả tước dương yết lệ sa ha”.Add Comment