Tam Thế Phật – The Three Noble Buddha (Buddhas of the three generations: past, present and future) – 三世佛

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian:
Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Quá Khứ Nhiên Đăng Cổ Phật (Dipankara-buddha), hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇi-buddha), vị lai Di Lặc Thiên Tôn Phật (Maitreya-buddha).

2. Hoành Tam Thế Phật – Phật Ba Đời theo không gian:
Phật Ba Đời tính theo không gian. Hoành Tam Thế Phật thờ 3 Đức Phật là Đông Phương Dược Sư Phật (Bhaiṣaijya-guru-buddha), Trung Ương Thích Ca Mâu Ni Phật (Śākyamuṇibuddha), Tây Phương A Di Đà Phật (Amitāyus-buddha:Vô Lượng Thọ Phật).


 

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment