THE VINAYA PITAKA (PRECEPTS)

LIST OF VINAYA TITLES WRITTEN IN PALI ACCORDING THE THERAVADA

Comming soon…

LIST OF VINAYA TITLES WRITTEN IN SANSKRIT ACCORDING THE MAHAYANA

1804,
Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]
Subcommentaries on the Conduct in the Four Division Vinaya Meaning Where anyExtra is Deleted and any Shortage is Supplemented
四分律刪繁補闕行事鈔[唐 道宣撰

1805,
Tứ Phân Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí, 16 quyển, [ Tống Nguyên Chiếu soạn ]
A Record of Resources on the Commentaries of the Conduct in the Four Division Vinaya
四分律行事鈔資持記[宋 元照撰

1806,
Tứ Phân Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên thuật ]
The Book of Precepts that Include Commentaries on the Four Division Vinaya for Bhikshus
四分律比丘含注戒本[唐 道宣述

1807,
Tứ Phân Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Đường Định Tân soạn ]Commentaries on the Book of Four Division Bhikshu Precepts
四分比丘戒本疏[唐 定賓撰

1808,
Tứ Phân Luật San Bổ Tùy Ky Yết Ma, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên tập ]
Deleted and Supplemented Four Division Vinaya Karmavajna According to the Situation
四分律刪補隨機羯磨[唐 道宣集

1809,
Tăng Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]
Sangha Karmavajna
僧羯磨[唐 懷素集

1810,
Ni Yết Ma, 3 quyển, [ Đường Hoài Tố tập ]
Bhikshuni Karmavajna
尼羯磨[唐 懷素集

1811,
Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ, 2 quyển, [ Tùy Trí Khải thuyết Quán Đảnh kí ]
Commentaries on the Meanings of the Bodhisattva Precepts
菩薩戒義疏[隋 智顗說 灌頂記

1812,
Thiên Đài Bồ Tát Giới Sớ, 3 quyển, [ Đường Minh Khoáng San Bổ ]
Commentaries on the Tiantai Bodhisattva Precepts
天台菩薩戒疏[唐 明曠刪補

1813,
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 6 quyển, [ Đường Pháp Tạng soạn ]
Commentaries on the Book of Bodhisattva Precepts in the Brahma Net Sutra
梵網經菩薩戒本疏[唐 法藏撰

1814,
Bồ Tát Giới Bổn Sớ, 2 quyển, [ Tân La Nghĩa Tịch thuật ]
Commentaries on the Book of Bodhisattva Precepts
菩薩戒本疏[新羅 義寂述

1815,
Phạm Võng Kinh Cổ Tích Kí, 2 quyển, [ Tân La Thái Hiền tập ]
A Record of Ancient Imprints in the Brahma Net Sutra
梵網經古跡記[新羅 太賢集

The list of English Sutra Titles based the translation which was shared by Guo Cheen, compared with the list of Chinese Sutra Titles collected from Taishō Tripitaka Contents and Vietnamese Tripitaka Guide