Primary Menu
Secondary Menu

Thiền tông Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
THIỀN TÔNG PHẬT GIÁO
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

 1. Lời nói đầu
 2. Thiền Phật giáo
 3. Sự hình thành Thiền tông Phật giáo Trung Quốc
 4. Về truyền thuyết Nhất Vi Độ Giang của Bồ Đề Đạt Ma
 5. Bồ Đề Đạt Ma và Thiếu Lâm Tự
 6. Về câu chuyện Huệ Khả chặt tay cầu pháp
 7. Đông Sơn Pháp Môn
 8. Huệ Hằng – Người sáng lập Thiền tông
 9. Thiền Bắc tông
 10. Thiền Nam tông
 11. Tư tưởng khác biệt căn bản giữa Nam tông và Bắc tông
 12. Lưỡng Kinh Pháp Chủ, Tam Đế Môn Sư
 13. Thời kỳ truyền thừa kinh Lăng Già
 14. Những trước tác chủ yếu nghiên cứu tư tưởng Lăng Già Sư
 15. Tư tưởng đặc sắc của Ngưu Đầu Thiền
 16. Công án Chẳng phải gió, chẳng phải phướn
 17. Thuyết đốn ngộ của Đạo Sinh và Huệ Năng
 18. Ý nghĩa tôn giáo của tư tưởng Đốn Ngộ Thành Phật
 19. Sự Trung Quốc hóa Phật giáo của Thiền tông Huệ Năng
 20. Tư tưởng căn bản của kinh Lăng Già
 21. Tư tưởng căn bản của kinh Kim Cương
 22. Sơ lược về các bản Đàn Kinh
 23. Nội dung chủ yếu của Đàn Kinh
 24. Cống hiến của Thần Hội đối với Thiền Tông
 25. Tư tưởng căn bản của hệ Thiền Hà Trạch
 26. Về địa vị của Thần Hội trong lịch sử Thiền tông
 27. Y Bát Tương Truyền
 28. Nguyên nhân lịch sử dẫn đến Nam tông thay thế Bắc tông
 29. Thời kỳ cực thịnh của Thiền tông
 30. Công án Mài Gạch Thành Gương
 31. Tư tưởng và ảnh hưởng của Hồng Châu Thiền
 32. Bách Trượng Thanh Quy
 33. Tư tưởng trung tâm cùa Tham Đồng Khế
 34. Cơ phong vấn đáp
 35. Phong cách Gây Hét của Thiền tông
 36. Đan Hà đốt tượng Phật
 37. Nhìn nhân thế nào về sự La Phật Mắng Tổ của Thiền sư
 38. Đặc điểm tư tưởng Lâm Tế Tông
 39. Tứ Tân Chủ
 40. Tứ Liệu Giản
 41. Tam Huyền Tam Yếu
 42. Ngũ Vị Quân Thần
 43. Vân Môn Tam Cú
 44. Tư tưởng căn bản của Quy Ngưỡng Tông
 45. Pháp Nhãn Tông
 46. Tư tưởng căn bản của Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca
 47. Hoa Nghiêm Thiền
 48. Lý Cao và Thiền Tăng
 49. Quan hệ của Giới Sĩ Đại Phu đời Đường với Thiền Tông
 50. Tình hình kinh tế của Thiền Lâm đời Đường
 51. Hoàng Long Tam Quan
 52. Điểm đặc sắc của phái Dương Kỳ
 53. Công Án Thiền
 54. Khán Thoại Thiền
 55. Mặc Chiếu Thiền
 56. Tư tưởng đặc sắc của Minh Giáo Khế Tung
 57. Đại Huệ Tông Cảo và thuyết Tâm Trung Nghĩa
 58. Niệm Phật Thiền
 59. Trào lưu tham Thiền học Phật của giới sĩ Đại Phu đời Tống
 60. Nguyên nhân tham thiền của giới sĩ Đại phu đời Tống
 61. Sự ảnh hưởng của Thiền tông đối với lý học
 62. Nguồn gốc thuyết Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ
 63. Giá trị của Tổ Đường Tập
 64. Cảnh Đức truyền Đăng Lục
 65. Ngũ Đăng Hội Nguyên
 66. Bích Nham Lục
 67. Cổ Tôn Túc Ngữ Lục
 68. Khổng Môn Thiền
 69. Tram Nhiên Cư sĩ
 70. Những Thiền sư trứ danh đời Minh
 71. Tứ Đại Cao Tăng cuối đời Minh
 72. Tư tưởng thiền học của Viên Trung Lang
 73. Dương Minh Thiền
 74. Thanh Thế Tổ và Thiền tông
 75. Hoàng Đế Ung Chính và Thiền Tông
 76. Những cuộc tranh luận trong Thiền tông đầu đời Thanh
 77. Những tác phẩm Thiền sử đời Minh Thanh
 78. Chỉ Nguyệt Lục
 79. Tổ chức cơ bản của Tùng Lâm
 80. Thanh Quy Tùng Lâm thời cận đại
 81. Pháp đường và Thiền đường
 82. Những nhân vật quan trọng trong Thiền tông thời cận đại
 83. Ảnh hưởng của Thiền tông với Thi Từ Trung Quốc
 84. Thiền sư và Thơ Thiền
 85. Ảnh hưởng của Thiền tông đối với Hội họa Trung Quốc
 86. Cống hiến của Hồ Thích đối với Thiền học
 87. Sự nghiệp truyền bá Thiền học của Daisetz T. Suzuki
 88. Các tông phái Thiền tông Nhật Bản
 89. Cống hiến của Minh Am Vinh Tây đối với Thiền tông Nhật Bản
 90. Đạo Nguyên – Tổ khai sáng tông Tào Động Nhật Bản
 91. Bạch Ẩn Huệ Lạc – người trung hưng Tông Lâm Tế Nhật Bản
 92. Địa vị của Thiền sư Ẩn Nguyên trong lịch sử Thiền tông Nhật Bản
 93. Sự giao lưu giữa Thiền Sư Trung Quốc và Nhật Bản
 94. Thiền Tông và Trà Đạo
 95. Các tông phái Thiền tông Hàn Quốc
 96. Các tông phái Thiền tông Việt Nam
 97. Sự truyền bá Thiền Tông sang phương Tây
 98. Thiếu Lâm Tự
 99. Những thắng tích Thiền tông ở Nam Nhạc
 100. Ngũ Sơn Thập Sát ở Trung Quốc
 101. Những chùa Thiền trứ danh ở Trung Quốc


Add Comment