Primary Menu
Secondary Menu

Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX

Thích Đồng Bổn Chủ biên
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành

TẬP I

I. GIAI ĐOẠN TIỀN CHẤN HƯNG

II. GIAI ĐOẠN CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

III. GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN

IV. PHẬT GIÁO Ở GIAI ĐOẠN CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC

V. PHẬT GIÁO GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

VI. GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ 2

VII. PHẦN PHỤ LỤC TẬP I

TẬP II

I. GIAI ĐOẠN TIỀN CHẤN HƯNG (1900 – 1930)

II. GIAI ĐOẠN CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM (1931-1950)

III. GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN (1951-1956)

IV. PHẬT GIÁO GIAI ĐOẠN ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI (1957-1974)

V. PHẬT GIÁO GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1975-1980)

VI. GIAI ĐOẠN THỐNG NHẤT PHẬT GIÁO VIỆT NAM LẦN THỨ 2 (1981-2000)

VII. PHỤ LỤC 2

 Add Comment