Tiêu tai diên thọ Dược Sư sám pháp – Quyển trung

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484
TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN TRUNG

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Từ Bi Chủ trong ba ngàn cõi
Đại Pháp Vương trong trăm ức châu
Nguyển mở mắt sen, soi Phàm Tình
Chúng sinh có cầu đều cảm ứng
Tất cả chư Phật thương xót chúng sinh, vì họ nói Dược Sư Đạo Trường Sám Pháp.
Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
(Đệ tử….) chúng con khắp vì bốn Ân, ba Hữu với tất cả chúng sinh trong Pháp
Giới đều nguyện đoạn trừ ba Chướng. Quy mệnh sám hối
Con với chúng sinh từ vô thuỷ đến nay, do Ái Kiến cho nên bên trong tính toán
Ta Người, bên ngoài thêm bạn ác, chẳng tuỳ vui với một mảy lông làm Thiện của
người khác. Chỉ có khắp ba Nghiệp rộng tạo mọi tội, việc tuy chẳng rộng nhưng tâm
ác tràn khắp, ngày đêm nối tiếp nhau không có gián đoạn, che dấu lỗi lầm chẳng muốn
người biết, chẳng sợ nẻo ác, không có tủi thẹn, không có xấu hổ, cho rằng không có
Nhân Quả….Như tội chướng ấy, chưa trải qua sám hối.
Con ở ngày nay, đối trước mười phương Phật, Đức Dược Sư Như Lai, tin sâu
Nhân Quả, coi trọng sự tủi thẹn xấu hổ, sinh rất sợ hãi, tỏ bày sám hối, chặt đứt tâm
tương tục, phát Tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện, siêng năng sách tấn ba Nghiệp, lật lại lỗi
nặng xưa kia, tuỳ vui với một mảy lông làm thiện của Phàm Thánh. Niệm Dược Sư
Phật có Nguyện Lực lớn hay cứu bạt cho con với chúng sinh ra khỏi hai biển chết đến
bờ của ba Đức. Nguyện xin Từ Bi xót thương nhiếp thọ.
_ Mỗi mỗi đều chí tâm quy mệnh đỉnh lễ
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp là sám hối
(Đệ Tử…) chúng con từ vô thuỷ trở đi cho đến ngày nay. Hết thảy bệnh tham,
giận, ganh tị. Bệnh kiêu mạn, xấc láo. Bệnh chẳng biết Thiện Ác. Bệnh chẳng tin Tội
Phước. Bệnh bất hiếu, năm Nghịch. Bệnh phá nhục Tam Bảo. Bệnh chẳng tu Trai
Giới. Bệnh phá phạm Thi La (Śīla). Bệnh khen mình chê người. Bệnh tham được
không có chán. Bệnh mê âm thanh đuổi theo hình sắc. Bệnh tham mùi thơm yêu sự
tiếp chạm. Bệnh tin Tà, kiến thức không đúng (đảo kiến). Bệnh đam mê dâm dục, ham
thích uống rượu. Bệnh buông thả không có chừng mực. Bệnh giả sử lại gặp thầy thuốc
trao cho thuốc chẳng hợp. Bệnh bị vô lượng tai nạn lăng nhục, đau thương buồn rầu
bức bách, thân tâm chịu khổ….Muốn khiến cho bệnh khổ của nhóm đó được tiêu trừ,
sự nguyện cầu được đầy đủ.
Bấy giờ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập vào Tam Ma Địa tên là Trừ
Diệt Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Não. Đã vào Định xong, ở trong nhục kế tuôn ra
ánh sáng lớn, trong ánh sáng diễn nói Đại Đà La Ni Chú là:
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát
tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã
Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包
屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya
arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
Bấy giờ, trong ánh sáng nói Chú này xong thì đại địa chấn động, phóng ánh sáng
lớn, tất cả bệnh khổ của chúng sinh đều được tiêu trừ, thọ nhận niềm vui an ổn
Đây biết công của sám hối là tễ thuốc linh nghiệm chữa lành các bệnh thân tâm,
là phương thuốc hiếm có hiểu rõ sự sống, thoát khỏi sự chết (liễu sinh thoát tử), là
Đại Y Vương ứng bệnh đặt bày thuốc. Ấy là Từ Bi Hỷ Xả là thuốc, Nhẫn Nhục như
hoà là thuốc, chân chính tin Tam Bảo là thuốc, siêng tu Phước Tuệ là thuốc, sáu Ba La
Mật là thuốc, ăn no Cam Lộ là thuốc, tham cầu Pháp Vị là thuốc, tu Chân dưỡng Khí
là thuốc, trở về gốc quay lại nguồn (phản Bản hoàn Nguyên) là thuốc, có lỗi lầm hay
sửa chữa là thuốc, phương tiện khéo léo là thuốc, chẳng bị động bởi âm thanh hình sắc
là thuốc, lòng trong sạch chặt đứt ham muốn là thuốc.
Thường dùng thuốc của nhóm như vậy đâm giã, rây sàng hoà lại với nhau rồi lấy
uống uống. Chúng sinh nếu có bệnh nên đồng một bệnh, chúng sinh cần thuốc nên
đồng một thuốc. Nếu nói nhiều Pháp, đây gọi là điên đảo.
Nếu căn cứ vào Thật tướng của Nhất Thừa (Eka-yāna) mà nói, tức đâu có tăng
đâu có giảm, đâu có dơ đâu có sạch, đâu có thiện đâu có ác, đâu có tội đâu có phước,
đâu có bệnh đâu có thuốc. Quán phương tiện xưa kia như người trong mộng, mộng
thấy thân bị bệnh hoạn, cầu thầy uống thuốc mà được trừ khỏi, đến khi tỉnh mộng liền
biết xưa nay không có bệnh. Không có bệnh (vô bệnh) cũng không có huống chi là
thầy, thuốc. Cho nên bệnh của chúng sinh đồng nhất với bệnh huyễn, thuốc của Như
Lai đồng nhất với thuốc huyễn, nên biết Đức Như Lai nói Pháp, một Tướng một Vị là
tướng giải thoát, Tướng xa lìa, Tướng tan mất, cứu cánh Niết Bàn, cuối cùng quay về
với Không (Śūṇya: trống rỗng) như một đám mây tuôn mưa mà cây thuốc lớn nhỏ
đều được tươi tốt.
Chúng con ngày nay nương nhờ Ân Lực của Phật, được nghe danh hiệu của Đức
Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn có nạn của bệnh khổ nữa, liền
hay rốt ráo được Vô Thượng Bồ Đề.Chính vì thế cho nên ngày nay, tướng soái chúng
con đều đồng một lòng cho đến trọn đời quy Phật Pháp Tăng.
Nay xin quy mệnh tất cả chư Phật.
Nam mô Tỳ Lô-Giá-Na Phật
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời quá khứ
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời hiện tại
Nam mô tận mười phương khắp Pháp Giới tất cả chư Phật đời vị lai
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh
Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát
Nam mô Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ Tát
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đắc-Đại-Thế Bồ-tát
Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát
Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát
Nam mô Dược Vương Bồ Tát
Nam mô Dược Thượng Bồ-Tát
Nam mô Di Lặc Bồ-Tát
Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát
Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát
Nam mô ba vạn sáu ngàn Bồ Tát dưới gốc cây Nhạc Âm
Nam mô A-Nan Tôn Giả, tám ngàn Tỳ-Kheo, các Đại Thánh Tăng
Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát
Lễ chư Phật xong, tiếp lại sám hối
Nếu có chúng sinh muốn thoát bệnh khổ. Nên vì người ấy, bảy ngày bảy đêm
thọ trì Bát Quan Trai Giới. Nên đem thức ăn uống với các vật dụng khác, tuỳ theo
sức bày biện, cúng dường Bật Sô Tăng. Ngày đêm sáu thời lễ bái hành Đạo, cúng
dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ấy, đọc tụng Tôn Kinh 49 biến,
thắp 49 ngọn đèn cho đến 49 ngày, ánh sáng chẳng dứt thời có thể vượt qua được nạn
nguy ách, chẳng bị chết đột ngột, Quỷ ác bắt giữ.
Thế nên ngày nay cùng với Chúng Đẳng hiện tiền, mỗi mỗi đều ngẩng đầu lên,
ân cần đốt hương, rải hoa, thắp đèn, làm Phan, phóng sinh tu Phước khiến vượt qua
khổ ách, chẳng gặp mọi nạn.
Nguyện xin Đức Như Lai chứng minh sám hối.
Chúng con lại từ vô thuỷ trở đi cho đến ngày nay. Phàm có chỗ làm đều chẳng
vừa ý, nên biết đều là nghiệp ác của quá khứ đã đem quả báo đến. Chính vì thế cho
nên nay cần phải siêng năng cầu sám hối.
Sám hối quả báo của mộng ác, tướng ác, các điều chẳng tốt lành trong nhân gian
Sám hối quả báo của bệnh ác nhiều năm lắm tháng chẳng khỏi nằm trên giường
chiếu chẳng thể đi đứng trong nhân gian
Sám hối quả báo của bệnh truyền nhiễm ở mùa Đông, bệnh dịch ở mùa Hạ, bệnh
hủi độc, bệnh thương hàn trong nhân gian
Sám hối quả báo nguy hiểm của nước, lửa, trộm cướp, đao binh trong nhân gian
Sám hối quả báo bị sư tử, cọp, sói, rắn độc, bò cạp ác, rết, loài sâu bọ đầu có
sừng chân dài (du diên) hại người trong nhân gian
Sám hối quả báo của sinh, già, bệnh, chết, lo buồn khổ não trong nhân gian.
Sám hối quả bảo của mọi loại nghiệp ác được tạo làm tăng trưởng từ nghiệp thân
miệng ý của chúng sinh
Sám hối quả báu của chúng sinh sẽ bị đoạ trong ba nẻo ác vô lượng ngàn năm
chịu các nỗi đau khổ.
Sám hối quả báo của chúng sinh đang bị lưu chuyện không cùng tận trong nẻo
Địa Ngục, bàng sinh, Quỷ.
Sám hối quả báo của chúng sinh lại bị sinh vào các nẻo ác khác.
Sám hối quả báo của chúng sinh sinh làm đày tớ cho người, chịu sự sai khiến
của kẻ khác
Sám hối quả báo của chúng sinh hoặc làm bò, ngựa, lạc đà, lừa luôn bị roi đánh.
Lại thường gánh nặng tuỳ theo đường mà đi, chịu báo ứng đói khát bức bách
Sám hối quả báo của Yểm Mỵ, Cổ Độc, Phi Thi Tà Quỷ, đối trá làm điều quái lạ
(yêu dị) trong nhân gian.
Như vậy trong cõi Người Trời đời hiện tại, đời vị lai có vô lượng quả báo của tai
hoạ ngang trái, tai vạ, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn, suy kém, bực bội.
(chúng con) ngày nay chí thành hướng về Chúng Thánh trong Hải Hội của Đức
Phật Dược Sư cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu diệt.
_ Trước đã xét tìm hết bệnh đó thuốc đó đồng quy về một Huyễn, chỗ đến của
Nghiệp ác, tất cả báo chướng.
Nay sẽ theo thứ tự, phát Nguyện hồi hướng.
Chúng con nguyện đem Công Đức được sinh ra do sám hối ba chướng này thảy
đều hồi hướng ban cho tất cả chúng sinh đều đồng sám hối.
Nguyện tất cả chúng sinh từ nay trở đi, cho đến Bồ Đề, nhớ nỗi khổ của sinh tử,
phát Tâm Bồ Đề, sửa ác tu thiện, ngược Tà về Chính, thân tâm an vui, khéo tính toán
không cùng tận, đầy đủ quần áo thức ăn, quyến thuộc. Vật dụng tràn đầy trong kho
lẫm. Hình tướng đoan chính, thông minh Trí Tuệ, mạnh cứng uy mãnh, các Tướng
ủng hộ, Phật Thánh giúp đỡ. Phàm làm việc gì đều mong cầu bóng mát của lòng Từ.
Đệ Tử chúng con lại nguyện từ nay trở đi, mau chứng Bồ Đề, tướng tốt, ánh
sáng trang nghiêm thù thắng. Nguyện các chúng sinh nương theo ánh sáng soi sáng,
tuỳ theo nơi ý hướng đến, làm các sự nghiệp.
Nguyện các chúng sinh đều được vật cần thọ dụng không có hết, không có bị
thiếu thốn
Nguyện các chúng sinh dựng lập Đại Thừa đều khiến an trụ trong Đạo Bồ Đề.
Nguyện các chúng sinh được Giới chẳng khuyết. Giả sử có huỷ phạm thì trở lại
được trong sạch.
Nguyện các chúng sinh đoan chính, thông tuệ, các Căn đầy đủ trở lại, không có
các tật khổ.
Nguyện các chúng sinh đều trừ khỏi bệnh, quyến thuộc vật dụng trong nhà thảy
đều đầy đủ.
Nguyện các chúng sinh chuyển nữ thành nam, đủ tướng Trượng Phu cho đến Bồ
Đề
Nguyện các chúng sinh ra khỏi lưới của Ma La (Māra:Ma chướng) thoát khỏi tất
cả sự ràng buộc của Ngoại Đạo.
Nguyện các chúng sinh bị phép vua bắt tội, buồn thương bực bội áp bức đều
được giải thoát.
Nguyện các chúng sinh ăn uống no đủ, sau đó dùng Pháp Vị, rốt ráo được an
vui.
Nguyện các chúng sinh như điều ưa thích, mọi loại quần áo tuỳ theo tâm được
đầy đủ
Nguyện các chúng sinh sống lâu, giàu có, quan vị, con trai con gái…phàm có
mong cầu, tất cả đều vừa ý. Khiến cho các Thế Giới, trăm điều quái dị, chín cách chết
đột ngột, tám nạn ba tai, nước khác xâm nhiễu, trộm cướp, phản loạn, tất cả nạn ác
thảy đều tiêu diệt. Quốc giới an ổn, mưa gió thuận thời, lúa mạ được mùa, tất cả hữu
tình không có bệnh đều hoan lạc. Hạnh Nguyện Bồ Đề niệm niệm thêm sáng, cứu
chúng sinh bị đau khổ thường như tưởng chính mình
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, chốn chốn nơi nơi, chẳng bị đoạ ở biên thuỳ, sinh
trong nhà có Chính Tín, tướng mạo đoan nghiêm, Trí Tuệ biện tài, lìa hẳn Pháp ác,
thân cận bạn lành, giữ bền Luật Hạnh, an lập Đại Thừa.
Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, chốn chốn nơi nơi, hưng hiển Phật Pháp, phá các
lưới Ma, phấn chí tu đủ sáu Ba La Mật, rộng tu cúng dường, Phước Tuệ trang nghiêm,
nhẫn nhục tinh tiến, chứng Đạo Bồ Đề.
_ Chúng con ngày nay, cần phải nhớ báo Ân Đức của Đức Dược Sư Lưu Ly
Quang Như Lai, thường ứng theo lợi ích an vui cho tất cả hữu tình như vậy. Chính vì
thế cho nên chí tâm quy mệnh đỉnh lễ
“Nam mô bạc già phạt đế, tỳ sát xã cũ lỗ, bệ lưu ly bát lạt bà, hạt la xà dã, đát
tha yết đa dã, a la hát đế, tam miểu tam bột đà dã
Đát điệt tha: Án, tỳ sát thệ, tỳ sát thệ, tỳ sát xã, tam một yết đế, toa ha”
巧伕 矛丫向包 丞守助 么冰 因爪搏 盲矛全仄伏 凹卡丫出仲照包
屹谷湨后盍伏
凹渰卡 湡 丞守吝 丞守吝 丞守助 屹亙怐包 送扣
Namo bhagavate bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya-prabha-rājāya tathāgatāya
arhate samyaksaṃbuddhāya
Tadyathā: Oṃ _ Bhaiṣaijye bhaiṣaijye bhaiṣaijya samudgate_ svāhā
Phương Đông ngồi ngay thẳng
Đấng Vô Thượng Y Vương
Mười hai Nguyện lớn khó đo lường
Diệt tội, dứt tai ương
Giáng Phước, ban cát tường
Tăng ích, sống dài lâu
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
(Như lúc trước, khởi Phật Kệ, nhiễu quanh Đàn, niệm Phật, hồi hướng)
TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP
_QUYỂN TRUNG (Hết)_BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment