Primary Menu
Secondary Menu

Toàn tập giải thích các thủ ấn Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

thủ ấn mật tông

Tủ sách bách khoa Phật giáo
TOÀN TẬP GIẢI THÍCH CÁC THỦ ẤN MẬT TÔNG
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

Quý vị kích chọn dòng chữ màu xanh gạch chân để đọc

LỜI NÓI ĐẦU

THIÊN THỨ NHẤT – TỔNG LUẬN

Ý nghĩa của thủ ấn và Tên gọi riêng của mười ngón tay
Thủ ấn cơ bản của Mật giáo
Các thủ ấn thường gặp

THIÊN THỨ HAI – THỦ ẤN CỦA CHƯ TÔN

Thủ ấn của Phật Bộ, Phật Đỉnh, Phật Mẫu, Thích Ca Mâu Ni Phật
+ Thủ ấn Phật Thích Ca Mâu Ni: Bát Ấn
+ Thủ ấn Phật Thích Ca Mâu Ni: Trí Cát Tường Ấn
+ Thủ ấn Đại Nhật Như Lai: Trí Quyền Ấn
+ Thủ ấn Đại Nhật Như Lai: Pháp Giới Định Ấn
+ Thủ ấn Đại Nhật Như Lai: Kim Cang Giới Tự Tại Ấn
+ Thủ ấn A Di Đà Phật: A Di Đà Định Ấn
+ Thủ ấn A Di Đà Phật: A Di Đà căn bản ấn
+ Thủ ấn A Di Đà Phật: A Di Đà cửu phẩm ấn
+ Thủ ấn Dược Sư Như Lai Phật: Pháp giới định ấn
+ Thủ ấn Dược Sư Như Lai Phật: Căn Bản Ấn
+ Thủ ấn A Chúng Phật: Yết Ma Ấn
+ Thủ ấn A Chúng Phật: Tam Muội Gia Ấn
+ Thủ ấn Bảo Sinh Phật: Bảo Sinh Yết Ma Ấn
+ Thủ ấn Bảo Sinh Phật: Bảo Sinh Như Lai Tam Muội Gia Ấn
+ Thủ ấn Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai
+ Thủ ấn Bảo Tràng Như Lai
+ Thủ ấn Bất Không Thành Tựu Như Lai
+ Thủ ấn Khai Phu Hoa Vương Như Lai
+ Thủ ấn Thắng Phật Đỉnh
+ Thủ ấn Quang Tụ Phật Đỉnh
+ Thủ ấn Đại Chuyển Luân Phật Đỉnh
+ Thủ ấn Cao Phật Đỉnh
+ Thủ ấn Vô Lượng Âm Thanh Phật Đỉnh
+ Thủ ấn Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu
+ Thủ ấn Phật Nhãn Phật Mẫu

Thủ ấn của Bồ tát bộ
+ Địa Tạng Bồ tát thủ ấn
+ Văn Thù Bồ tát thủ ấn
+ Phổ Hiền Bồ tát thủ ấn
+ Di Lặc Bồ tát thủ ấn
+ Đại Thế Chí Bồ tát thủ ấn
+ Hư Không Tạng Bồ tát thủ ấn
+ Ngủ Đại Hư Không Tạng Bồ tát thủ ấn
+ Đại Tùy Cầu Bồ tát thủ ấn
+ Kim Cang Tát Đỏa thủ ấn
+ Vô Tận Ý Bồ tát thủ ấn
+ Nhật Quang Bồ tát thủ ấn
+ Nguyệt Quang Bồ tát thủ ấn
+ Bất Không Kiến Bồ tát thủ ấn
+ Diệt Ác Thú Bồ tát thủ ấn
+ Trừ Ưu Ám Bồ tát thủ ấn
+ Hương Tượng Bồ tát thủ ấn
+ Đại Tinh Tấn Bồ tát thủ ấn
+ Trí Tràng Bồ tát thủ ấn
+ Vô Lượng Quang Bồ tát thủ ấn
+ Hiền Hộ Bồ tát thủ ấn

Thủ ấn Quan Âm Bộ
+ Thánh Quan Âm thủ ấn
+ Chuẩn Đề Quan Âm thủ ấn
+ Thiên Thủ Quan Âm thủ ấn
+ Như Ý Luân Quan Âm thủ ấn
+ Thập Nhất Diện Quan Âm thủ ấn
+ Mã Đầu Quan Âm thủ ấn
+ Bất Không Quyển Sách Quan Âm thủ ấn
+ Thanh Cảnh Quan Âm thủ ấn
+ Diệp Y Quan Âm thủ ấn
+ Bạch Y Quan Âm thủ ấn

Thủ ấn Minh Vương Bộ
+ Bất Động Minh Vương thủ ấn
+ Ái Nhiễm Minh Vương thủ ấn
+ Đại Uy Đức Minh Vương thủ ấn
+ Hàng Tam Thế Minh Vương thủ ấn
+ Ô Khu Sa Ma Minh Vương (Uế Tích Kim Cang) thủ ấn
+ Quân Đồ Lợi Minh Vương thủ ấn
+ Khổng Tước Minh Vương thủ ấn

Thủ ấn các Hộ Thế Thánh Chúng Khác
+ Đại Phạm Thiên thủ ấn
+ Đại Tự Tại Thiên (Y Xa Na Thiên) thủ ấn
+ Đế Thích Thiên thủ ấn
+ Ma Lợi Chi Thiên thủ ấn
+ Cát Tường Thiên Nữ thủ ấn
+ Biện Tài Thiên thủ ấn
+ Diệm Ma Thiên thủ ấn
+ Tỳ Sa Môn Thiên thủ ấn
+ Tăng Trưởng Thiên thủ ấn
+ Quảng Mục Thiên thủ ấn
+ Trì Quốc Thiên thủ ấn
+ Địa Thiên (Kiên Lao Địa Thần) thủ ấn
+ Thủy Thiên thủ ấn
+ Hỏa Thiên thủ ấn
+ Phong Thiên thủ ấn
+ Nhật Thiên thủ ấn
+ Nguyệt Thiên thủ ấn
+ Đại Hắc Thiên thủ ấn
+ Hoan Hỷ Thiên thủ ấn
+ Long (Rồng) Thiên thủ ấn
+ Nan Đà, Bạt Nan Đà Long Vương thủ ấn
+ La Sát thủ ấn
+ Ca Câu La thủ ấn

THIÊN THỨ BA – CƠ SỞ THỦ ẤN ĐỂ TU PHÁP ĐÔNG MẬT – MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Phụ lục 1 – Thủ ấn dâng hiến bát cúng của Mật tông Tây Tạng
Phụ lục 2 – Giải thích một số từ ngữ Phật giáo thường gặp trong sáchAdd Comment