Primary Menu
Secondary Menu

Toàn tập giải thích hoa sen Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
TOÀN TẬP GIẢI THÍCH HÌNH TƯỢNG HOA SEN PHẬT GIÁO
Nguyễn Tựa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

Lời nói đầu

CHƯƠNG I – THẾ GIỚI CỦA HOA SEN
– Hoa sen và văn minh nhân loại
– Hoa sen Phật giáo
– Hoa sen Trung Quốc
– Hoa sen trong thực vật học
– Chủng loại của hoa sen

CHƯƠNG II – Ý NGHĨA CỦA HOA SEN TRONG PHẬT GIÁO
– Dùng hoa sen để ví với Đức Cao Cả của Phật Đà
– Dùng hoa sen để ví với thiện pháp của Bồ tát
– Hoa báu để cúng dường Phật và Bồ tát
– Hoa sen nơi Tịnh Thổ
– Vũ trụ của hoa sen
– Hoa sen trong Mật giáo

CHƯƠNG III – CHƯ TÔN DÙNG HOA SEN LÀM VẬT CẦM TAY
– Quan Thế Âm Bồ tát
– Đại Thế Chí Bồ tát
– Thiên Thủ Quan Âm
– Tỳ Câu Chi Bồ tát
– Bạch Xứ Tôn Bồ tát
– Đa La Bồ tát
– Đại Cát Tường Đại Minh Bồ tát
– Như Ý Luân Bồ tát
– Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ tát
– Phong Tài Bồ tát
– Bất Không Quyển Sách Quán Âm
– Thủy Cát Tường Bồ tát
– Đại Cát Tường Bồ tát
– Thắng Phật Đỉnh
– Bạch Tán Cái Phật Đỉnh
– Ái Nhiễm Minh Vương
– Mã Đầu Minh Vương
– Khổng Tước Minh Vương
– Đại Thắng Kim Cang
– Phạm Thiên
– Nhật Thiên

CHƯƠNG IV – HOA SEN VÀ PHÁP KHÍ PHẬT GIÁO
– Lư hương
– Át Già Khí
– Chuỗi hạt
– Chày Yết Ma
– Chày Kim Cang
– Chuông Kim Cang
– Khí Cụ Đựng Xá Lợi
– Pháp Luân
– Bát Cát Tường
– Kính
– Kim Bài
– Kim Cang Quyết
– Phật Đàn

CHƯƠNG V – HOA SEN VÀ NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO
– Hoa văn hoa sen của tượng Phật
– Hoa văn hoa sen của tháp Phật
– Hoa văn hoa sen trong kiến trúc Phật giáo

CHƯƠNG VI – TÍCH XƯA VỀ HOA SEN TRONG PHẬT ĐIỂN
– Truyện về những tên nhân vật bằng hoa sen
– Cảm ứng may mắn của hoa sen

PHỤ LỤC: GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ PHẬT GIÁO THƯỜNG GẶP TRONG SÁCHAdd Comment