Primary Menu
Secondary Menu

Toàn tập giải thích thần thông Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

NHỮNG BỘ SÁCH KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

Tủ sách bách khoa Phật giáo
TOÀN TẬP GIẢI THÍCH CÁC THỦ ẤN MẬT TÔNG
Nguyễn Tụa Chân biên dịch
NXB Tôn giáo 2008
—o0o—

Toàn tập giải thích thần thông Phật giáo

Lời nói đầu

CHƯƠNG I – THẦN THÔNG LÀ GÌ

 • Thần thông là gì
 • Giác Ngộ Đạo và Thần thông của Phật Đà
 • Thứ tự chứng đắc thần thông của Đức Phật
 • Ý nghĩa của thần thông
 • Thần thông của Quỷ thần
 • Quỷ thần của Phật giáo
 • Thiên thần của Phật giáo
 • Quỷ và La sát trong Phật giáo
 • Bát Bộ Thủ Hộ Thần trong Phật giáo
 • Phù Kê (Phụ Đồng) và môi giới thần linh
 • Thần thông của lời chú, Bùa phép, Dược Vật
 • Sức mạnh thần bí của những câu chú
 • Thần thông của bùa phép Dược Vật
 • Thần thông của Thiền định
 • Thần thông của Trí Tuệ
 • Thần thông và siêu năng lực
 • Dự đoán được tương lai không đồng nghĩa với việc có thể thay đổi tương lai
 • Khí siêu năng lực biến thành vũ khí quân sự
 • Thần thông không phải thần tích
 • Sự phiền nhiễu của người có siêu năng lực
 • Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thần thông

CHƯƠNG II – QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ THẦN THÔNG

 • Hạn chế của thần thông
 • Thần thông không thể thắng nghiệp lực
 • Không thể chấp trước thần thông
 • Thần thông không thể thay đổi được vận mệnh
 • Không thể dựa vào đặc điểm của thần thông
 • Tác dụng của thần thông
 • Thần thông, phương tiện hóa độ chúng sinh
 • Vận dụng thần thông để đại chúng sinh khởi lòng tin
 • Thần thông, phương tiện Đức Phật dùng giáo hóa đệ tử
 • Giới luật của người có thần thông
 • Không nên vì danh lợi, tư dục biểu hiện thần thông
 • Không dùng thần thông để khoe tài

CHƯƠNG III – ĐẶC TÍNH CỦA THẦN THÔNG TRONG PHẬT GIÁO

 • Thần thông trong Phật Pháp
 • Thiên Nhãn Thông
 • Tha Tâm Thông
 • Thiên Nhĩ Thông
 • Túc Mệnh Thông
 • Như Ý Thông
 • Lậu Tận Thông
 • Thần Biến và Thần Lực
 • Sự Đặc Sắc của Thần thông Phật giáo
 • Sự khác biệt giữa thông và minh
 • Trí Minh của Bồ tát

CHƯƠNG IV – NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP THẦN THÔNG

 • Thực tướng cấu thành vũ trụ
 • Sáu Đại Nguyên Tố cấu thành vũ trụ vạn tượng
 • Tính thống nhất giữa nguyên tố nội tại và thế gian ngoại tại
 • Quan sát hiện tượng sinh mệnh
 • Thần biến sản sinh từ Như Huyễn

CHƯƠNG V – THẦN BIẾN CỦA PHẬT BỒ TÁT

 • Thần thông của Như Lai
 • Trọng tâm thần biến của Như Lai
 • Các loại trí huệ thần lực của Như Lai
 • Thần thông của Bồ tát
 • Thần thông Ba La Mật của Bồ tát
 • Thần thông tự tại của Bồ tát

CHƯƠNG VI – CẢNH GIỚI BẤT KHẢ TƯ NGHỊ CỦA THẦN THÔNG

 • Phật thị hiện thần biến tám tướng thành đạo
 • Thần biến của Phật từ trên trời giáng sinh nhân gian
 • Thần biến khi Phật an trú trong thai mẹ
 • Mười loại thần biến điềm lành nơi Đức Phật đản sanh
 • Cảnh giới thần biến khi Đức Phật sắp ra đời
 • Thần Dị Hóa khi Phật tham phỏng đạo tràng Bồ đề


Add Comment