Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh 12 Đại Nguyện của Quan Thế Âm Bồ tát

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩Add Comment