Tôn ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức

Thich Quang Duc Bodihsattva was a Vietnamese Mahayana Buddhist monk who burned himself to death at a busy Saigon road intersection on 11 June 1963 in order to protest the persecution of Buddhists by the South Vietnamese government led by Ngô Đình Diệm.

Thích Quảng Đức Bồ tát là tu sĩ Phật giáo Đại thừa người Việt Nam, đã tự thiêu trên đường phố Sài Gòn vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình DiệmBÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment