Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh chất lượng cao Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩Add Comment