Tôn ảnh chất lượng cao Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment