Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh chất lượng cao Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH DƯỢC SƯ PHÁP HỘI

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
南無藥師琉璃光如來Add Comment