Tôn ảnh chất lượng cao Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Namo Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata
南無藥師琉璃光如來

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment