Tôn ảnh Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Nam mô Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Bồ tát
Namo Great Holy Cundi Bodhisattva
南無大聖準提王菩薩BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment