Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát chất lượng cao

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát
Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva
南無大願地藏王菩薩Add Comment