Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát
Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva
南無大願地藏王菩薩

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát
Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva
南無大願地藏王菩薩BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment