Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh mới 12 Đại Tướng Dược Xoa

BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH DƯỢC SƯ PHÁP HỘI

Danh hiệu 12 Đại tướng Dược Xoa

 1. Dạ-xoa đại tướng Cung-tỳ-la,
 2. Dạ-xoa đại tướng Phạt-chiết-la,
 3. Dạ-xoa đại tướng Mê-xí-la,
 4. Dạ-xoa đại tướng An-để-la,
 5. Dạ-xoa đại tướng Ngạch-nễ-la,
 6. Dạ-xoa đại tướng San-để-la,
 7. Dạ-xoa đại tướng Nhân-đạt-la,
 8. Dạ-xoa đại tướng Ba-di-la,
 9. Dạ-xoa đại tướng Ma-hổ-la,
 10. Dạ-xoa đại tướng Chân-đạt-la,
 11. Dạ-xoa đại tướng Chiêu-đỗ-la,
 12. Dạ-xoa đại tướng Tỳ-yết-la

BỘ TÔN ẢNH MỚI 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA – 1

BỘ TÔN ẢNH MỚI 12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA – 2Add Comment