Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà (Phật Thích Ca, Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng)

Tam Thánh Sa Bà the three sages at the Saha World 释迦牟尼佛, 大悲觀世音菩薩, 大願地藏王菩薩BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment