Tôn ảnh Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật Thích Ca | Images of the Buddha’s Ten Great Disciples| 十大弟子

Thập Đại Đệ Tử—Ten Great Disciples
(I) Ma Ha Ca Diếp (Đại Ca Diếp): Maha-Kasyapa (skt).
(II) Xá Lợi Phất: Sariputra (skt).
(III)Ma Ha Mục Kiền Liên (Đại Mục Kiền Liên): Mahamaudgalyayana (skt).
(IV)A Nan Đà: Ananda (skt & p)—Hoan Hỷ.
(V) Upali (Oupali) (skt): Ưu Ba Li.
(VI)Phú Lâu Na: Purna (skt).
(VII)Tu Bồ Đề: Subhuti (skt).
(VIII)Ma Ha Ca Chiên Diên (Đại Ca Chiên Diên): Mahakatyayana (skt).
(IX)A Nậu Lâu Đà (A Na Luật): Aniruddha (skt)—Anuruddha (skt)—A Na Luật.
(X) La Hầu La: Rahula (skt).


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment