Primary Menu
Secondary Menu

Tôn ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm (Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay)

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
南無大悲觀世音菩薩Add Comment