Primary Menu
Secondary Menu

Tuổi Tuất, Hợi: Phật A Di Đà

1. Danh hiệu

Tiếng Phạn: अमिताभ Amitābha, Amitāyus
Tiếng Việt: Nam mô A Di Đà Phật

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật đang chủ trì Tây Phương Tịnh Độ, nơi mà chúng sanh được vãng sanh nhờ thành tâm trì niệm hồng danh của Ngài, nhứt là vào lúc lâm chung. A Di Đà là vị Phật được tôn kính rộng rãi nhất trong các vị Phật phi lịch sử.

Giao hưởng danh hiệu A DI ĐÀ tiếng Trung Quốc

2. Thần chú

A Di Đà Tâm Chú
Om Amitabha hrih
Úm A Di Đát Phạ Hật Rị Sa Ha
Om Amideva Hrih

Chú Vãng Sanh tiếng Việt
Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Chú Vãng Sanh phiên âm tiếng Phạn
NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, AMRITA VIKRÀNTA, GAMINI, GAGANA , KÌRTA KARE, SVAHA.
Nam mô a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi da tha: am ri tốt ba vê, am ri ta xít đam ba vê, am ri ta vi kờ răng tê, am ri ta vi kờ răng ta, ga mi ni, ga ga na, kiêc ta ka rê, xoa ha.

3. Kinh điển

Có 3 bộ kinh tiêu biểu của Tịnh Độ Tông thuyết về Phật A Di Đà là:
– Kinh A Di Đà
– Kinh Vô Lượng Thọ Phật
– Kinh Quán Vô Lượng Thọ PhậtAdd Comment