Tỳ Lô Giá Na Phật, Đại Nhật Như Lai – Maha-Vairochana – 大日如来, 毘盧遮那佛

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

Đại Nhật Như Lai (sa.: Vairocana, Mahavairocana; zh.: 大日如来, 毘盧遮那佛), Tỳ Lư Xá Na hay Tỳ Lô Giá Na Phật (do phiên âm từ Vairocana).

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba Thân: Pháp thân, Báo thân, Hóa thân. Đức Phật Tỳ Lô là Pháp Thân, Phật Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân, Phật Lư Xá La là Báo Thân.BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment