Primary Menu
Secondary Menu

Ý nghĩa cờ Phật giáo

Lá cờ Phật Giáo là biểu tượng của Phật Giáo qua sự hiện hữu của đạo Phật trong cuộc đời này.

The world’s Buddhist flag represents the spirit of the Buddhist religion.

Cờ Phật Giáo do Đại tá Henry Steel Olcott (1832-1907), người Hoa Kỳ theo học Phật Pháp cùng với Thượng tọa H. Sumangala, người Tích Lan, đã phỏng theo sáu màu hào quang của Đức Phật để phác họa vào năm 1889. Những màu hào quang của Đức Phật là: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và màu tổng hợp của năm màu vừa kể.

The flag was invented by Colonel Henry Steel Olcott (1832-1907), an American who studied Buddhism with the Venerable H. Sumangala, a Buddhist monk in Sri Lanka. In 1889, they drew up the Buddhist flag based on the colors of Buddha’s halo. These colors are dark blue, yellow, red, white, and orange. Separately as well as combined, the colors have significant meanings.

Lá cờ này đã được treo lần đầu tiên tại các chùa Tích Lan vào dịp lễ Phật Đản 1889. Sáu mươi mốt (61) năm sau tại Đại Hội Phật Giáo Thế Giới đầu tiên tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại thủ đô Colombo, nước Tích Lan, gồm có hai mươi bảy (27) quốc gia hội viên thuộc Á châu, Âu châu và Bắc Mỹ tham dự, đã chính thức công nhận làm cờ Phật Giáo Thế Giới. Hiện nay lá cờ được khoảng tám mươi (80) quốc gia trên thế giới xử dụng trong các ngày lễ Phật Giáo.

In 1889, the Buddhist flag was displayed for the first time at many Buddhist temples in Sri Lanka during the celebration of Buddha’s birthday. Sixty-one years later, on May 25, 1950, the first World Buddhist Conference was organized at Colombo, Sri Lanka. The conference consisted of delegates from 27 different countries from Asia, Europe, and North America. During this first meeting, the delegates agreed on the colors of the flag and its meaning. Today, the Buddhist flag is honored and displayed by approximately 80 countries during Buddhist holidays.

Năm màu trên cờ Phật Giáo bao gồm những ý nghĩa sau đây:
1. Màu hào quang của Đức Phật:
a. Xanh: Thiền định
b. Vàng: Trí tuệ
c. Đỏ: Tinh tấn
d. Trắng: Thanh tịnh
e. Cam: Từ bi
2. Ngũ căn và ngũ lực: Ngũ căn là năm pháp môn căn bản mà người tu hành muốn hoàn thiện để tiến đến giác ngộ. Ngũ lực là năm sức mạnh tinh thần làm động cơ thúc đẩy. Ngũ căn và ngũ lực gồm có:
a. Xanh – Định: Tập trung tư tưởng, định tỉnh tâm hồn.
b. Vàng – Huệ: Trí hiểu biết phán đoán.
c. Đỏ – Tấn: Sự chuyên cần, tinh tấn.
d. Trắng – Tín: Lòng tin tưởng.
e. Cam – Niệm: Điều suy nghĩ, ghi nhớ.

3. Ngũ uẩn hoặc ngũ ấm: Ngũ uẩn là năm yếu tố căn bản để hoàn thành con người. Ngũ uẩn gồm có:

a. Xanh: Sắc là vật chất gồm đất, nước, gió và lửa, tức là phần cấu tạo nên thể xác.
b. Vàng: Thọ là cảm giác như các việc vui, buồn, mừng, giận, ghét, thương, việc nhận lảnh, từ chối v.v…
c. Đỏ: Tưởng là kiến thức về khái niệm.
d. Trắng: Hành là trạng thái tâm lý, tức là hành động và nghiệp lực song hành với nhau. Ta biết làm điều lành và tâm luôn hướng tới việc thiện thì tự nhiên đời sống nội tâm sẽ được thư thái dễ chịu. Một khi lỡ làm một việc trái với lương tâm ta cảm thấy đau nhói, cắn rứt.
e. Cam: Thức là năng lực trí tuệ hay ý thức, là phần quan trọng số một đối với người biết thăng tiến cuộc đời mình. Việc nhận thức lệch lạc sẽ dẫn ta đến bờ vực thẳm của thất bại, đau khổ.

The meanings of the colors on the flag:
1. These are the colors of Buddha’s aura:
a. Dark Blue: Meditation
b. Yellow: Wisdom
c. Red: Diligence
d. White: Purity
e. Orange: Compassion.

2. They are the five roots and basic moral powers a Buddhist needs to progress on the road to enlightenment:
a. Dark Blue – Concentration of thought: Do not let the mind wander when performing a task, control it and let it be calm.

b. Yellow – Wisdom: The level of understanding and how things are analyzed and judged.
c. Red – Diligence: Always strive to improve.
d. White – Faith or belief: Believing in Buddha and in oneself.
e. Orange – Thoughts or mindfulness: This has to do with the mind, thoughts, and memories.

3. These are the five things that make up beings:
a. Dark Blue – Material quality or form: The four matters that form us: dirt, water, air and fire.
b. Yellow – Sensation/feeling: Sad, happy, angry, etc.
c. Red – Knowledge and perceptions.

d. White – Action that are in connection with the mind/ conscience: Karmas are results of actions. In other words, if good deeds are performed, merits will follow. When we do good deeds, our minds are at peace, but when we commit wrongdoing, we feel uneasy and guilty.
e. Orange – Consciousness: The knowledge or the comprehension of all things. It is the most important aspect for all who try to improve their lives. By truly understanding something, one will make the best decisions, otherwise, misjudgment will lead to failure and sufferings.

Màu tổng hợp tượng trưng cho hòa bình an lạc như một hợp chất duy nhất không thể tách rời được. Tượng trưng cho từng phần của ngũ căn, ngũ lực, ngũ uẩn phải dính liền với nhau thì việc tu tập mới thành công được. Ngoài ý nghĩa tinh thần ra, màu cờ Phật Giáo còn tiêu biểu cho màu da, chủng tộc của các sắc dân, không phân biệt da vàng, da đen, da trắng, da đỏ v.v… Mà tất cả con người trên thế giới đều là anh em với nhau cùng tôn thờ lý tưởng Phật Giáo để cùng nhau bắt tay xây dựng và phát triển ngôi nhà chánh pháp của Đức Như Lai.

The combination of all five colors represents peace. This unification of the colors is inseparable. Each of the colors represents one of
the five senses. Together the five senses will help attain enlightenment.

Source: gdptvn-hoakyAdd Comment