Primary Menu
Secondary Menu

Ý Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm

Giới Thiệu
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử Phật từ vua quan tới dân chúng mỗi khi may mắn gặp Phật đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán lên bàn chân Phật để tỏ lòng cung kính. Ngày nay khi nhìn thấy hình tượng của Phật, chúng ta cũng đảnh lễ Phật tương tự như vậy.

Introduction
When the Buddha was still alive, he had many disciples ranging from monarchs to ordinary men/women. Each time they see the Buddha, they would kneel down, embrace his feet, and lay their foreheads upon his feet to express their utmost respect. Today, we pay the same respect to the Buddha when we see his statue or picture.

Lễ Phật
Trước khi lễ Phật chúng ta nên mặc áo quần nghiêm chỉnh. Trước khi lễ Phật, chúng ta đốt hương, rồi đứng ngay ngắn, chắp tay trước ngực và nhìn về hình tượng đức Phật rồi niệm danh hiệu của Phật. Sau đó cắm hương vào lư hương, và bắt đầu lạy Phật. Lúc lạy Phật chúng ta tỏ lòng thành kính và vui sướng như là chúng ta đang được may mắn gặp Phật vậy.

Worshipping the Buddha
When paying respect to the Buddha, we should be dressed properly and respectfully. We light incense, stand straight with our palms together in front of us, and look to the statue of the Buddha to reflect on his virtues. Then, we placed the incense into the incense holder on the altar and prostrate before the Buddha. When prostrating, express our happiness and respect towards the Buddha, feeling his presence here with us.

Cách Thức Lạy Phật
Có nhiều cách lạy Phật. Cách thức lạy Phật không quan trọng bằng thành tâm lạy Phật. Sau đây là một trong những cách đơn giản:

1. Đứng thẳng, giữ lòng trong sạch và tưởng nhớ Đức Phật.
2. Chắp tay như một búp sen ngang ngực, hai gót chân sát vào nhau, bàn chân mở ra hình chữ V, cúi đầu, và từ từ quỳ xuống.
3. Cúi người xuống; hai đầu gối chạm đất sau khi hai bàn tay chạm đất. Đặt trán mình giữa hai lòng bàn tay.

4. Thầm niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” hoặc đếm chậm 1-2-3 hay nghe tiếng chuông rồi em từ từ đứng dậy.

5. Khi đứng lên, đầu rời khỏi mặt đất, sau đó đầu gối, và cuối cùng là hai bàn tay.
6. Rồi chắp tay ngang ngực, cúi đầu, xá Phật, rồi nhìn lên Đức Phật với long thành kính.

How to Prostrate before the Buddha
There are various ways to prostrate before the Buddha. How we prostate is not as important as how we feel in our heart and mind when we prostrate. Below are the basic steps on how to prostrate:
1. Stand straight, keep our mind pure and revere (reflect on) the Buddha.
2. Put our hands together like a lotus in front of our chest. With the heels together, keep our feet in a V-shape position. Bow our head and slowly kneel to the ground.
3. Bend forward, with our knees touching the ground very shortly after our palms touch the ground. Lay our forehead into the palms of our hands.
4. Silently say “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Namo Sakyamuni Buddha)” or count silently 1-2-3 or hear the Bell pause, before slowly standing back up.
5. When standing up, first lift our head from the ground, then our knees, and finally our hands.
6. With hands, together in front of our chest, bow our head; then respectfully look up to the Buddha.

Tụng Niệm
• Tụng (Kinh) là đọc lớn thành tiếng những lời Kinh theo âm điệu, và đọc một cách thành kính, trang nghiêm những lời Đức Phật đã dạy trong kinh sách.
• Niệm (Phật) là tưởng nhớ đến các danh hiệu của Đức Phật và nguyện luôn cố gắng thực hành theo những Đức Hạnh của Phật.
• Tụng Niệm là đọc, ghi nhớ và nguyện thực hành theo những lời Phật dạy.

Những lời dạy của Đức Phật là những lời quý báu, có thể làm tiêu trừ tội lỗi, giảm bớt lòng ham muốn. Luôn ghi nhớ và thực hành theo những lời Phật sẽ giúp thân tâm được thanh tịnh và an lạc.

Chanting Reflection
• Chanting (the Sutra) is to respectfully read aloud the sutra in a rhythmic fashion. The sutra contains the teachings of the Buddha.
• Reflection (of the Buddha) is to recite the names of the Buddhas and revere their special features, virtues, and conducts, so that we can follow in their examples.
• Chanting Reflection is reflecting and revering the Buddhas as we read aloud the teachings of the Buddhas.
Buddha’s teachings are valuable and can help us eliminate our wrong-doings and desires. Remembering and practicing His teachings will help bring us peace and joy.

Tóm Lược
Lễ Phật là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Mỗi lần lạy Phật là em tập từ bỏ tính kiêu căng, ngạo mạn, trở nên khiêm tốn và giúp tâm mình được bình an mà tinh tấn tu tập.

Tụng Niệm giúp cho em luôn ghi nhớ và thực hành lời Phật dạy; không làm các việc ác, chỉ làm những việc lành có lợi ích cho chúng sanh.

Summary
Worshipping the Buddha allows us to show our respect to Him. Each time we prostrate before the Buddha, we lessen our pride and arrogance, becoming humbler. We are then more peaceful and diligent in our practice.
Chanting the Sutra and Reflecting on the Buddha helps us to remember His teachings; we only do good deeds and avoid doing bad deeds in order to bring benefits to all beings.

Source: gdptvn-hoakyAdd Comment