Primary Menu
Secondary Menu

[youtube] Đại Bi Thần Chú tụng – thầy Trí Thoát – với đồ hình 84 câu thần chú

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
Bản mới dài 35 phút, với tôn ảnh đồ hình 84 câu thần chú.Add Comment