Primary Menu
Secondary Menu

[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,
Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,
Cu chi nẩm,
Ðát điệt tha.
Án,
Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,
Ta bà ha.

Sanskrit
NAMO SAPTÀNÀM,
SAMYAKSAMBUDDHÀYA,
KOTINÀM

TADYATHÀ:
OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

Add Comment