Bộ sưu tập tôn ảnh Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc

Read More »

Tứ Động Tâm – Bốn Thánh Tích Phật giáo

Read More »

Phật Lư Xá Na

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật…

Read More »

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát

1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu 2)…

Read More »

Tổ Phước Huệ (Hải Đức) (1875-1963)

TƯỞNG NIỆM 56 NĂM TỔ PHƯỚC HUỆ (HẢI ĐỨC) VIÊN TỊCH (1963-2019) Tổ Phước Huệ, Tăng cang Hòa thượng húy thượng Ngộ hạ Tánh, tự Hưng Long, hiệu Phước Huệ….

Read More »

[T1427] Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:55 2018 ============================================================ No. 1427 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:35 2018 ============================================================ No. 1426 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: Thích…

Read More »

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh…

Read More »

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại tỷ Tăng…

Read More »

Bốn trọng ân

1) Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu…

Read More »

Nhị Thừa (Thanh văn, Duyên giác)

Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ. Tên của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà Mahayana đã gán cho những…

Read More »