Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHAS' TEACHINGS


Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) - Thiền Định Ấn (ở giữa) - Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha Statues with Bhūmisparśa-mudrā (left) - Dhyāni-mudrā (center) - Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

288. Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân thích cũng chẳng làm sao cứu hộ.

There are no sons for one’s protection, neither father nor even kinsmen; for one who is overcome by death no protection is to be found among kinsmen. -- 288

288. Con cái nào chở che, Mẹ cha nào o bế, Thân thích nào bảo vệ, Khi bị thần chết lôi.

288 - Là, aucun fils comme protection, ni père ni même des parents ; Pour celui qui est vaincu par la mort, là, pas de protection par des parents.

288. Es gibt keine Söhne die einen schützen, keinen Vater, keine Familie für den, den der Tod im Griff hat, keinen Schutz unter Verwandten.

BÀI MỚI NHẤT - NEW POSTS