Nghệ thuật Phật giáo – Tủ sách bách khoa Phật giáo

Nghệ thuật Phật giáo khởi nguồn từ thời vương triều Khổng Tước vua A Dục ở Ấn Độ với nội dung hàm chứa vô cùng phong phú, bao gồm hầu hết mọi tác phẩm biểu hiện tín ngưỡng tôn giáo đời sống Phật giáo. Mọi bộ môn kiến trúc, điêu khắc, tạc đúc, hội họa, văn học, âm nhạc, … đều thuộc phạm trù nghệ thuật Phật giáo…

Mật tông Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Sách giới thiệu và nghiên cứu chuyên môn về Mật giáo hiện nay không nhiều, nói chung mọi người đều có cảm giác thần bí đối với mật tông. Mục đích của quyển sách này là giới thiệu những kiến thức căn bản khởi nguyên, hình thành, phát triển, truyền bá, đến giáo nghĩa, nghi quỹ và tu pháp của Mật tông …

Lịch sử Phật giáo – tủ sách bách khoa Phật giáo

Với hoàn cảnh lịch sử vừa giống vừa khác với Trung Quốc, lịch sử Phật giáo Việt Nam trong các triều đại trước đã ấn chứng được bản sắc của riêng mình, tuy vẫn ở trong “vùng văn hóa Phật giáo Trung Quốc kia. Nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử Phật giáo Trung Quốc, đối với Phật giáo và văn hóa Việt Nam có lẽ là lý do để cuốn sách khiêm tốn này ra mắt bạn đọc…

Quan Thế Âm Bồ tát pháp kinh

Quán Thế Âm Bồ Tát – Ngài đã giác ngộ, biết rõ chân lý của vũ trụ, chứng được phép “nhĩ căn viên thông”, nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ, như người đã thức dậy rồi trong ngôi nhà “vũ trụ” kia, nghe biết hết thảy chân tướng các sự vật, động tịnh trong ngoài.

Tam Kinh Nhất Luận Tịnh Độ Tông

Tịnh độ tông lấy 3 bộ kinh và 1 bộ luận làm nền tảng cho tư tưởng của mình:

Kinh Vô Lượng Thọ: nói về tiền thân Đức Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Tỳ kheo đã phát nguyện 48 lời nguyện để cứu độ chúng sanh.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ: nói rõ phép quán tưởng niệm Phật.
Kinh A Di Đà: miêu tả thế giới Cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm có Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp.
Bộ luận Vãng sinh Tịnh độ của ngài Thế Thân tán thán và giảng về ý nghĩa của ba bộ kinh trên.