Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca – phiên bản cổ Ấn Độ

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật – Namo Shakyamuni BuddhaAdd Comment