♬ Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara

The Numerical Discourses of the Buddha (Anguttara Nikaya – aṅguttaranikāya) is a Buddhist scripture, the fourth of the five nikayas, or collections, in the Sutta Pitaka, which is one of the “three baskets” that comprise the Pali Tipitaka of Theravada Buddhism. This nikaya consists of several thousand discourses ascribed to the Buddha and his chief disciples arranged in eleven nipatas, or books, according to the number of dhamma items referenced in them.

Tăng Chi Bộ Kinh là bộ kinh thứ 4 trong Tam Tạng Kinh Điển của truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Bộ kinh chứ hàng ngàn bài giảng được Đức Phật thuyết giảng hoặc các đệ tử của Đức Phật ghi lại.

Chương Một Pháp – The Book of the Ones
01. Phẩm Sắc – Obsession of the Mind

02. Phẩm Ðoạn Triền Cái – Abandoning the Hindrances

03. Phẩm Khó Sử Dụng – Unwieldy

04. Phẩm Không Ðiều Phục – Untamed

05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng – A Spike

06. Phẩm Búng Ngón Tay – Luminous

07. Phẩm Tinh Tấn – Arousal of Energy

08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện – Good friendship

09. Phẩm Phóng Dật – Heedlessness

10. Phẩm Phi Pháp – Internal

11. Phẩm Thứ Mười Một – Non Dhamma

12. Phẩm Vô Phạm – Not an Offense

13. Phẩm Một Người – One Person

14. Phẩm Người Tối Thắng – Foremost

15. Phẩm Không Thể Có Ðược – Impossible

16. Phẩm Một Pháp – One Thing

17. Phẩm Chủng Tử – Qualities Engendering Confidence

18. Phẩm Makkhali – Finger Snap

19. Phẩm Không Phóng Dật – Mindfulness Directed to the Body

20,21. Phẩm Thiền Ðịnh (1+2) – The Deathless (1+2)

Chương Hai Pháp – The Book of the Twos
01. Phẩm Hình Phạt – Entering upon the Rains

02. Phẩm Tranh Luận – Disciplinary Issues

03. Phẩm Người Ngu – Fools

04. Phẩm Tâm Thăng Bằng – Same Minded

05. Phẩm Hội Chúng – Assemblies

06. Phẩm Người – People

07. Phẩm Lạc – Happliness

08. Phẩm Tướng – With a Basis

09. Phẩm Các Pháp – Dhamma

10. Phẩm Kẻ Ngu – Folls

11. Phẩm Các Hy Vọng – Desires

12. Phẩm Hy Cầu – Aspiring

13. Phẩm Bố Thí – Gifts

14. Phẩm Đón Chào – Munificence

15. Phẩm Nhập Định – Meditative Attainment

16. Phẩm Phẫn Nộ – Anger

17. Phẩm Thứ Mười Bảy – Seventeenth Chapter

Chương Ba Pháp – The Book of The Threes
01. Phẩm Người Ngu – The Fool

02. Phẩm Người Đóng Xe – The Cart Maker

03. Phẩm Người – Persons

04. Phẩm Sứ Giả Của Trời – Divine Messengers

05. Phẩm Nhỏ – The Minor Chapter

06. Phẩm Các Bà-la-môn – Brahmins

07. Phẩm Lớn – The Great Chapter

08. Phẩm Ananda – Ananda

09. Phẩm Sa-môn – Ascetics

10. Phẩm Hạt Muối – A Lump of Salt

11. Phẩm Chánh Giác – Englightenment

12. Phẩm Đọa Xứ – Bound for the Plane of Misery

13. Phẩm Kusinàra – Bharandu

14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ – A Warrior

15. Phẩm Cát Tường – Auspicious

16. Phẩm Lõa Thể – Naked ascetics

Chương Bốn Pháp – The Book of The Fours
01. Phẩm Bhandagàma – Bhandagama

02. Phẩm Hành – Walking

03. Phẩm Uruvelà – Uruvela

04. Phẩm Bánh Xe – The Wheel

05. Phẩm Rohitassa – Rohitassa

06. Phẩm Nguồn Sanh Phước – Streams of Merit

07. Phẩm Nghiệp Công Đức – Worthy Deeds

08. Phẩm Không Hý Luận – Unmistakable

09. Phẩm Không Có Rung Động – Unshakable

10. Phẩm Asura – Asuras

11. Phẩm Mây Mưa – Clouds

12. Phẩm Kesi – Kesi

13. Phẩm Sợ Hãi – Perils

14. Phẩm Loài Người – Persons

15. Phẩm Ánh Sáng – Splendors

16. Phẩm Các Căn – Faculties

17. Phẩm Đạo Hành – Modes of Practice

18. Phẩm Tư Tâm Sở – Volitional

19. Phẩm Chiến Sĩ – Warrior

20. Đại Phẩm – The Great Chapter

21. Phẩm Bậc Chân Nhân – The Good Person

22. Phẩm Ô Uế – Adornments of the Assembly

23. Phẩm Diệu Hạnh – Good Conduct

24. Phẩm Nghiệp – Kamma

25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội – Perils of Offenses

26. Phẩm Thắng Trí – Direct Knowledge

27. Phẩm Nghiệp Đạo – Courses of Kamma

28. Phẩm Tham – Lust and So forth repetition series

Chương Năm Pháp – The Book of The Fives

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học – The Trainee’s Powers
02. Phẩm Sức Mạnh – Powers
03. Phẩm Năm Phần – Five Factored
04. Phẩm Sumana – Sumana
05. Phẩm Vua Munda – Munda the King
06. Phẩm Triền Cái – Hindrances
07. Phẩm Tưởng – Perceptions
08. Phẩm Chiến Sĩ – Future Perils
09. Phẩm Trưởng Lão – Elders
10. Phẩm Kakudha – Kakudha
11. Phẩm An Ổn Trú – Dwelling at Ease
12. Phẩm Andhakavinda – Andhakavinda
13. Phẩm Bệnh – Sick
14. Phẩm Vua – Kings
15. Phẩm Tikandaki – Tikandaki
16. Phẩm Diệu Pháp – The Good Dhamma
17. Phẩm Hiềm Hận – Resentment
18. Phẩm Nam Cư Sĩ – The Lay Follower
19. Phẩm Rừng – Forest Dwellers
20. Phẩm Bà-la-môn – Brahmanism
21. Phẩm Kimbila – Kiimbita
22. Phẩm Mắng Nhiếc – One Who insults
23. Phẩm Du Hành Dài – Lengthy Wandering
24. Phẩm Trú Tại Chỗ – Resident
25. Phẩm Ác Hành – Misconduct
26. Phẩm Cụ Túc Giới – Full Ordination

Chương Sáu Pháp – The Book of The Sixes

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính – Worthy of Gifts
02. Phẩm Cần Phải Nhớ – Cordiality
03. Phẩm Trên Tất Cả – The Unsurpassed Things
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Dhammika – Dhammika
06. Đại Phẩm – The Great Chapter
07. Phẩm Chư Thiên – Non-Returner
08. Phẩm A-la-hán – Arahantship
09. Phẩm Mát Lạnh – Coolness
10. Phẩm Lợi Ích – Benefit
11. Phẩm Ba Pháp – Triads
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm – Asceticism

Chương Bẩy Pháp – The Book of The Sevens

01. Phẩm Tài Sản – Wealth
02. Phẩm Tùy Miên – Underlying Tendencies
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ) – The Vajji Seven
04. Phẩm Chư Thiên – Deities
05. Phẩm Đại Tế Đàn – The Great Sacrifice
06. Phẩm Không Tuyên Bố – Undeclared
07. Đại Phẩm – The Great Chapter
08. Phẩm Về Luật – The Discipline
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp – An Ascetic

Chương Tám Pháp – The Book of the Eights

01. Phẩm Từ – Loving Kindness
02. Phẩm Lớn – The Great Chapter
03. Phẩm Gia Chủ – Householders
04. Phẩm Bố Thí – Giving
05. Phẩm Ngày Trai Giới – Uposatha
06. Phẩm Gotamì – Gotami
07. Phẩm Đất Rung Động – Capala
08. Phẩm Song Đôi – Pairs
09. Phẩm Niệm – Mindfulness
10. Tham Ái – Similarity

Chương Chín Pháp – The Book of the Nines

01. Phẩm Chánh Giác – Englightenment
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử – The Lion’s Roar
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình – Abodes of Being
04. Đại Phẩm – The Great Chapter
05. Phẩm Pancala – Pancala
06. Phẩm An Ổn – Security
07. Phẩm Niệm Xứ – Establishments of Mindefulness
08. Phẩm Chánh Cần – Right Strivings
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc – Bases for Psychic Potency
10. Phẩm Tham – Lust and so Forth Repetition series

Chương Mười Pháp – The Book of The Tens

01. Phẩm Lợi Ích – Benefits
02. Phẩm Hộ Trì – Protector
03. Phẩm Lớn – The Great Chapter
04. Phẩm Upàli và Ananda – Upali and Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc – Insults
06. Phẩm Tâm Của Mình – One’s Own Mind
07. Phẩm Song Đôi – Pairs
08. Phẩm Ước Nguyện – Wish
09. Phẩm Trưởng Lão – The Elders
10. Phẩm Nam Cư Sĩ – Upali
11. Phẩm Sa-môn Tưởng – An Ascetic’s Perceptions
12. Phẩm Đi Xuống – Paccorohani
13. Phẩm Thanh Tịnh – Purified
14. Phẩm Thiên Lương – Good
15. Phẩm Thánh Đạo – Noble
16. Phẩm Người – Persons
17. Phẩm Janussoni – Janussoni
18. Phẩm Thiện Lương – Good
19. Phẩm Thánh Đạo – Noble Path
20. Phẩm Các Hạng Người – Another Chapter on Persons
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh – The Deed-Born Body
22. Phẩm Không Có Đầu Đề – Similarity

Chương Mười Một Pháp – The Book of The Elevens

01. Phẩm Y Chỉ – Dependence
02. Phẩm Tùy Niệm – Recollection
03. Phẩm Tổng Kết – Similarity


BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK
BÌNH LUẬN BẰNG EMAIL

Add Comment