Kinh Di Giáo – Kinh Lời Phật Dạy Lần Cuối

namo84000-9

KINH DI GIÁO
KINH LỜI PHẬT DẠY LẦN CUỐI TRƯỚC KHI NHẬP NIẾT BÀN

    • Trang 1 – Mục lục
    • Trang 2 – Kinh Di Giáo bản dịch của thầy Thích Tâm Châu
    • Trang 3 – Kinh Di Giáo lược giảng bản dịch thầy Thích Hoàn Quan
    • Trang 4 – Kinh Di Giáo lược giảng bài giảng của thầy Thích Viên Giác
  • Trang 5 – Kinh Di Giáo bản phiên âm Hán ngữ, dịch Hán bởi Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*