Đức Phật và Phật Pháp trọn bộ – Đại đức Narada Maha Thera

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP

Đại đức Narada, 1980
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998
Nguyên tác: “The Buddha and His Teachings”,
Buddhist Publication Society, Sri Lanka

.


.
.

Add Comment